Over de RvA

Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Onze primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Achtergrond

De RvA is een private stichting. In 2010 heeft de Nederlandse overheid de RvA aangewezen als nationale accreditatie-instantie, op basis van de Europese Verordening 765/2008. Sindsdien is de RvA een zelfstandig bestuursorgaan, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als onafhankelijke stichting en zelfstandig bestuursorgaan heeft de RvA geen winstdoelstelling.

De RvA is in 1995 ontstaan uit een fusie van verschillende partijen:

 • de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO);
 • de Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN);
 • de Raad voor Certificatie (RvC).

Onze klanten

Onze klanten zijn conformiteitverklarende organisaties:

 • laboratoria
 • inspectie-instellingen
 • certificatie-instellingen
 • verificatie-instellingen

Conformiteitverklarende organisaties beoordelen of producten en diensten van leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Zij doen dit voor elk denkbaar werkgebied: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën enzovoort. Bij een goed resultaat ontvangt de leverancier een conformiteitverklaring. Dat gebeurt in de vorm van een certificaat of rapport.

Belangrijk is dat conformiteitverklarende organisaties deskundig, onpartijdig en onafhankelijk zijn. Want alleen dan is de afgegeven verklaring bruikbaar en betrouwbaar. De RvA controleert daarom of deze organisaties aan de Europese (EN) en internationale (ISO of ISO/IEC) normen voldoen. Is dat inderdaad het geval, dan ontvangen zij een accreditatiemerk. Een controle van de controle.

In de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u een overzicht van al onze klanten.

Werkterrein

Bij de beoordeling van conformiteitbeoordelende organisaties onderscheiden we verschillende disciplines:

De manier waarop een conformiteitbeoordeling wordt uitgevoerd verschilt dus flink. Het kan bijvoorbeeld gaan om het testen van een monster in een laboratorium, het doormeten van kritieke onderdelen van een complexe installatie, het doorlichten van een organisatie en haar productieprocessen of het examineren van een persoon. Bovendien zijn de onderwerpen heel divers. Accreditatie reikt van DNA-onderzoek tot websites, van scharreleieren tot loopbaanadviseurs, van liften tot asbestcontroles enzovoort. En ons werkterrein breidt zich voortdurend uit.

Belanghebbende partijen

Op het gebied van accreditatie zijn er diverse belanghebbende partijen:

 • directe klanten van de RvA (conformiteitbeoordelende organisaties);
 • directe klanten van conformiteitbeoordelende organisaties (afnemers en leveranciers);
 • brancheverenigingen;
 • overheden;
 • wetenschappelijke instituten;
 • schemabeheerders;
 • eindgebruikers.

Een goede interactie met deze stakeholders is essentieel om het vertrouwen verder te doen groeien. Dat geldt voor het vertrouwen in door de RvA geaccrediteerde organisaties, maar ook voor het vertrouwen binnen onze maatschappij. De RvA heeft daarom regelmatig contact met belanghebbende partijen. Bijvoorbeeld via het adviespanel belanghebbenden.

Samenwerking in het private / publieke domein.

De samenwerking met het bedrijfsleven vindt haar oorsprong reeds sinds het ontstaan van de RvA in 1995 als private stichting (en ervoor door zijn rechtsvoorgangers). Naast een representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in toezichthoudende gremia zoals de Gebruikersraad Belanghebbenden en het Adviespanel zijn met verschillende organisaties overlegstructuren ingericht waaronder Fenelab, NVCi, NEN-commissie medische laboratoria en externe schemabeheerders.

De samenwerking met overheden (beleidsmakers en inspecties) sluit aan bij het vernieuwde kabinetsstandpunt om een integrale benadering van toezicht op publieke belangen na te streven. Hierbij past een efficiëntere inrichting van het toezicht, ook om de toezichtslast voor de bedrijven zo laag mogelijk te houden. Een goede onderlinge informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel hiervan. De verwachting is dan ook dat meer partijen een informatieprotocol met de RvA willen afspreken, zoals bijvoorbeeld medio 2017 met de NEa is ondertekend.

Sinds jaar en dag werkt de RvA samen met (externe) schemabeheerders. Externe schemabeheerders zijn partijen die zelf geen conformiteitsbeoordelende instanties (CBI) zijn. Op sommige werkterreinen heeft de markt en/of de overheid ervoor gekozen om een centraal geharmoniseerd schema te laten ontwikkelen en beheren door een externe schemabeheerder. De externe schemabeheerder brengt de belanghebbende partijen ten aanzien van het onderwerp van conformiteitbeoordeling bij elkaar, zodat er draagvlak voor het betreffende schema in de markt bestaat.

De schemabeheerder sluit vervolgens overeenkomsten voor het gebruik van het schema af met één of meerdere CBI’s. De doelstelling van een externe schemabeheerder is doorgaans om een zogenoemd ‘level playing field’ in een branche te bereiken en de harmonisatie tussen de CBI’s te vergroten.

Lees verder