Broeikasgasverificatie-instellingen

Werkterrein

Emissies van broeikasgassen moeten worden vastgesteld. Bedrijven kunnen deze emissies bijvoorbeeld verhandelen. Het is dan van belang dat hun opgaven over deze emissies juist zijn. Broeikasgasverificatie-instellingen beoordelen of dat wat fabrikanten opgeven klopt. Dat vereist niet alleen kennis van boekhoudkundige processen, maar ook technische kennis van het bedrijfsproces. Geeft een fabrikant bijvoorbeeld aan dat hij een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoot? Dan moet een verificateur kunnen inschatten of dat strookt met het chemische proces en het gebruik van grondstoffen.

Accreditatie

De RvA accrediteert broeikasgasverificatie-instellingen op basis van de norm ISO 14065.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde broeikasgasverificatie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van verificatie beschreven. De landen waar de door de RvA geaccrediteerde verificatie-instellingen actief zijn vindt u in dit overzicht.