Verklarende woordenlijst

Deze woordenlijst verklaart de begrippen die op de website van de RvA worden gebruikt. Voor de formele definities van de begrippen verwijzen wij naar ISO/IEC 17000 en de relevante accreditatienormen.

Woordenlijst:

A

Begrip
Beschrijving
Begrip Accreditatie
Beschrijving Een onafhankelijke bevestiging van de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een conformiteitbeoordelende organisatie, op basis van internationaal geharmoniseerde normen
Begrip Accreditatie-instantie
Beschrijving De door de overheid, op basis van verordening (EU)765/2008, aangewezen organisatie die in het betreffende land accreditaties mag verlenen
Begrip Accreditatiemerk
Beschrijving Logo dat geaccrediteerde organisaties mogen gebruiken op certificaten en andere communicatie-uitingen, als bewijs van accreditatie
Begrip Adviespanel belanghebbenden
Beschrijving Adviesorgaan van de RvA waarin de stakeholders van de RvA vertegenwoordigd zijn

B

Begrip
Beschrijving
Begrip Beoordeling
Beschrijving Een door of namens de RvA uitgevoerd onderzoek om vast te stellen of voldaan wordt aan de vereisten voor accreditatie
Begrip Broeikasgasverificatie-instelling
Beschrijving Organisatie die de door fabrikanten opgegeven emissies controleert

C

Begrip
Beschrijving
Begrip Categorie A-afwijking
Beschrijving Een situatie die door het RvA beoordelingsteam als een afwijking tegen een accreditatievereiste wordt beschouwd en die volgens het team kan leiden, leidt of heeft geleid tot onjuiste of onbetrouwbare resultaten, het ten onrechte claimen van accreditatie of een concrete bedreiging voor gezondheid of veiligheid van personen of het milieu
Begrip Categorie B-afwijking
Beschrijving Een situatie die door het RvA-beoordelingsteam als een afwijking tegen een accreditatievereiste wordt beschouwd, maar die volgens het RvA-beoordelingsteam niet leidt, heeft geleid of kan leiden tot één van de situaties gespecificeerd onder de definitie voor Categorie A
Begrip CCKL
Beschrijving Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg; sinds 2008 onderdeel van de RvA
Begrip CCKL Praktijkrichtlijn
Beschrijving Nationale norm op basis waarvan CCKL-accreditaties plaatsvinden
Begrip Certificatie
Beschrijving Onafhankelijke bevestiging dat producten, managementsystemen of personen aan specifieke eisen voldoen
Begrip College van voorzitters bezwarencommissie
Beschrijving Onafhankelijke commissie die door de RvA wordt ingeschakeld voor het behandelen van bezwaren
Begrip Commissie accreditaties
Beschrijving Onafhankelijke commissie die het bestuur van de RvA adviseert over accreditatiebesluiten
Begrip Conformiteitbeoordeling
Beschrijving Het beoordelen of een product, proces, dienst, systeem of persoon aan specifieke eisen voldoet
Begrip Conformiteitverklaring
Beschrijving Verklaring waarin wordt bevestigd dat een product, proces, dienst, systeem of persoon voldoet aan specifieke eisen
Begrip Corrigerende maatregel
Beschrijving Verbeteractie naar aanleiding van een bij de beoordeling vastgestelde afwijking

D

Begrip
Beschrijving
Begrip Discipline
Beschrijving Gebied waarop de RvA accrediteert: kalibratie, testen, medisch laboratoriumonderzoek, organisatie van laboratoriumvergelijkende onderzoeken, productie van referentiematerialen, inspectie, certificatie en verificatie

E

Begrip
Beschrijving
Begrip EA
Beschrijving Overkoepelende Europese accreditatie-instantie waarin de nationale accreditatie-instanties vertegenwoordigd zijn
Begrip European co-operation for Accreditation
Beschrijving Overkoepelende Europese accreditatie-instantie waarin de nationale accreditatie-instanties vertegenwoordigd zijn (EA)
Begrip Europese Verordening 765/2008
Beschrijving Europese verordening tot vaststelling van eisen op het gebied van accreditatie en markttoezicht bij het verhandelen van producten

G

Begrip
Beschrijving
Begrip Geaccrediteerde organisatie
Beschrijving Organisatie waarvan de accreditatie-instantie heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de eisen van een specifieke internationaal geharmoniseerde norm
Begrip Gebruikersraad
Beschrijving Adviesorgaan met vertegenwoordigers van RvA-klanten
Begrip Geharmoniseeerde norm
Beschrijving Een norm waarvan de Europese commissie op advies van CEN/CENELEC heeft bepaald dat daarmee voor een specifieke toepassing aangenomen mag worden dat aan bepaalde eisen wordt voldaan

I

Begrip
Beschrijving
Begrip IAF
Beschrijving Wereldwijde koepel voor accreditatie van certificatie- en verificatie-instellingen
Begrip ILAC
Beschrijving Wereldwijde koepel voor accreditatie van laboratoria en inspectie-instellingen
Begrip Inspectie
Beschrijving Onderzoek van een ontwerp, product, proces of installatie en vaststellen of wordt voldaan aan specifieke of algemene eisen
Begrip International Accreditation Forum
Beschrijving Wereldwijde koepel voor accreditatie van certificatie- en verificatie-instellingen (IAF)
Begrip International Laboratory Accreditation Cooperation
Beschrijving Wereldwijde koepel voor accreditatie van laboratoria en inspectie-instellingen (ILAC)
Begrip Intrekking
Beschrijving Accreditatie die vrijwillig (door de organisatie) of opgelegd (door de RvA) is stopgezet
Begrip ISO 14065
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan broeikasgasverificatie-instellingen worden geaccrediteerd
Begrip ISO 15189
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan medische laboratoria worden geaccrediteerd
Begrip ISO 17034
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan producenten van referentiematerialen worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17011
Beschrijving Internationale norm voor accreditatie-instanties
Begrip ISO/IEC 17020
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan inspectie-instellingen worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17021
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan managementsysteemcertificatie-instellingen worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17024
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan persoonscertificatie-instellingen worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17025
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan kalibratie- en testlaboratoria worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17043
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan organisatoren van ringonderzoeken worden geaccrediteerd
Begrip ISO/IEC 17065
Beschrijving Internationale norm op basis waarvan productcertificatie-instellingen worden geaccrediteerd

K

Begrip
Beschrijving
Begrip Kalibratie
Beschrijving Vaststellen of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid
Begrip Kalibratielaboratorium
Beschrijving Laboratorium dat beoordeelt of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid

M

Begrip
Beschrijving
Begrip Managementsysteemcertificatie
Beschrijving Onafhankelijke bevestiging dat het managementsysteem van een organisatie aan specifieke eisen voldoet
Begrip Medisch laboratorium
Beschrijving Laboratorium dat medische analyses uitvoert
Begrip Melding
Beschrijving Uiting van ongenoegen over een geaccrediteerde organisatie, waarbij de RvA een terugkoppeling geeft aan degene die de klacht heeft ingediend

O

Begrip
Beschrijving
Begrip Organisator van ringonderzoeken
Beschrijving Organisatie die een identiek monster levert aan verschillende laboratoria en de testresultaten van deze laboratoria met elkaar vergelijkt

P

Begrip
Beschrijving
Begrip Peer review
Beschrijving Vierjaarlijkse beoordeling van een accreditatie-instantie op basis van de norm ISO/IEC 17011 en (EU)765/2008, door evaluatoren van andere accreditatie-instanties
Begrip Persoonscertificatie
Beschrijving Onafhankelijke bevestiging dat een persoon aan specifieke eisen voldoet
Begrip Producent van referentiematerialen
Beschrijving Leverancier van materialen met een bekende samenstelling, die laboratoria gebruiken om controles uit te voeren
Begrip Productcertificatie
Beschrijving Onafhankelijke bevestiging dat een product, dienst of proces aan specifieke eisen voldoen.
Begrip PT-onderzoek (Proficiency Testing)
Beschrijving Onderzoek waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken. (voorheen ringonderzoek)

R

Begrip
Beschrijving
Begrip Rapport
Beschrijving Voorlopig of definitief rapport naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling
Begrip Referentiemateriaal
Beschrijving Materiaal met een bekende samenstelling, dat laboratoria gebruiken om controles uit te voeren
Begrip Registratienummer
Beschrijving Door de RvA toegekend nummer waaronder een geaccrediteerde organisatie bij de RvA geregistreerd is

S

Begrip
Beschrijving
Begrip Schema voor conformiteitbeoordelingen
Beschrijving Document of set van documenten waarin het onderwerp, de eisen en procedures voor een specifieke conformiteitbeoordeling zijn vastgelegd
Begrip Schemabeheerder
Beschrijving Organisatie die een of meerdere schema’s beheert
Begrip Schorsing
Beschrijving Tijdelijk intrekken van de scope van een accreditatie
Begrip Scope
Beschrijving Activiteit/verrichting waarvoor een organisatie geaccrediteerd is of wil worden
Begrip Signaal
Beschrijving Uiting van ongenoegen over een geaccrediteerde organisatie, waarbij de RvA geen terugkoppeling geeft aan degene die deze uiting heeft gedaan
Begrip Specifiek accreditatieprotocol
Beschrijving Document met een korte beschrijving voor een specifiek accreditatiegebied, als praktische aanvulling op de beleidsregels van de RvA

T

Begrip
Beschrijving
Begrip Testen
Beschrijving Vaststellen van de eigenschappen van een object (product, systeem)
Begrip Toelichtend document
Beschrijving Document dat het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een specifiek accreditatieonderwerp beschrijft

V

Begrip
Beschrijving
Begrip Verificatie
Beschrijving Onafhankelijke beoordeling van gegevens op betrouwbaarheid en correctheid
Begrip Verificatie-instelling
Beschrijving Organisatie die gegevens beoordeelt op betrouwbaarheid en correctheid

Mist u een woord? Stuur dan een e-mail naar contact@rva.nl