Uitleg schemabeheer

Schemabeheer door een externe schemabeheerder kan de kwaliteit van, en het maatschappelijke vertrouwen in, de resulterende conformiteitsverklaringen verhogen. De schemabeheerder brengt de belanghebbende partijen met betrekking tot het object van conformiteitsbeoordeling bij elkaar. Veelal is harmonisatie in de eisen en in de uitvoering een doel van een externe schemabeheerder.

De overheid kan vervolgens besluiten gebruik te maken van een dergelijk schema om een maatschappelijk doel te bereiken. De wijze waarop de overheid gebruik kan maken van deze vorm van regulering door de markt, is beschreven in het kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie.

De RvA heeft in de periode 2003 tot 2016 schemabeheerders beoordeeld op basis van zogenaamde reglement RvA-R013. Dit beleid paste echter niet langer binnen het principe van accrediteren op basis van geharmoniseerde normen. De RvA werkt nog wel samen met externe schemabeheerders die evaluatie van een schema aanvragen conform beleidsregel RvA-BR012. Schemabeheerders hebben het initiatief genomen om door middel van een normalisatieproces met het Nederlands Normalisatie Instituut en de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen een zogenaamde Nederlandse Technische Afspraak op te stellen ter vervanging van R013. Het resultaat is NTA 8813:2017 ‘Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders’.

In 2018 is de vereniging van schemabeheerders opgericht. Een van de eisen aan het lidmaatschap is dat de leden aantonen aan de NTA 8813 te voldoen. De vereniging is vertegenwoordigd in het adviespanel van de RvA. Meer informatie over de vereniging, haar leden en de onafhankelijke beoordeling is te vinden op de website: www.schemabeheerders.nl.

De versies van schema’s van een externe schemabeheerder die een positieve evaluatie door de RvA hebben ondergaan, zijn opgenomen in de lijst met schema’s waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen (BR010-lijst).