Werken bij de RvA

We zijn bij de RvA voortdurend bezig om onze organisatie te verbeteren. Daarbij kijken we naar succesbepalende factoren. Beschikken we bijvoorbeeld over een goede kennisinfrastructuur? Zijn we een goede partner voor de overheid? Maar waar we ons vooral op richten is menskracht. Zowel in kwaliteit als kwantiteit. Want eigenlijk is menskracht de belangrijkste succesbepalende factor in een organisatie als deze.

RvA-medewerkers aan het woord

Foto medewerkers RvA

Onze medewerkers zijn er trots op dat zij dagelijks kunnen bijdragen aan een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten. Lees hier meer over hun werk.

Wat betekent accreditatie?

VOOR DE CONSUMENT
In ons dagelijks leven willen we erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Zeker als ze een risico kunnen vormen voor onze gezondheid, het milieu of onze veiligheid. Neem bijvoorbeeld brandmeldinstallaties: als de nood aan de man komt, moeten we er wel op kunnen vertrouwen dat ze op de juiste manier werken. Maar hoe weten we of ons vertrouwen gerechtvaardigd is?

VOOR HET BEDRIJFSLEVEN
Producten en diensten gaan steeds meer op elkaar lijken. Consumenten kunnen vaak niet beoordelen of ze aan bepaalde eisen voldoen. Voor leveranciers is het daarom belangrijk dat ze zich positief onderscheiden van andere leveranciers. Dat kan, door de kwaliteit van hun producten of diensten door een objectieve partij te laten beoordelen. Zo wordt bijvoorbeeld getoetst of een brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet.

VOOR ONZE KLANTEN
Het uiteindelijke oordeel heeft alleen waarde als de beoordelende partij competent is. Laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen kunnen hun werkwijze daarom door de RvA laten toetsen. Bij een goed resultaat mogen ze het accreditatiemerk gebruiken. Dit merk bewijst dat bijvoorbeeld een keurder van brandmeldinstallaties deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is.

VOOR DE OVERHEID
Gaat het om producten en diensten die een risico vormen op het gebied van gezondheid, milieu of veiligheid? En zijn daar wettelijke regels voor? Dan zorgt een beoordeling van een door de RvA geaccrediteerde organisatie dat de overheid op deze producten en diensten kan vertrouwen. Voor de Nederlandse overheid is accreditatie dan ook een instrument om burgers in risicovolle situaties te beschermen. Bijvoorbeeld doordat ze erop kunnen vertrouwen dat brandmeldinstallaties werken.

Accreditatie loopt daarmee als een rode draad door onze samenleving. Zo weten we dat ons vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten gerechtvaardigd is.