Toezicht en advies

Wilt u meer weten over de samenstelling van een bestuursorgaan of adviescommissie? Klik dan onder het schema op het betreffende onderdeel.

organigram van de raad voor accreditatie

Overzicht van toezichthouders en adviescommissies

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur de doelstellingen van de RvA realiseert. Selectie van de leden vindt plaats op basis van deskundigheid en competenties. Binnen de raad van toezicht zijn bij voorkeur de volgende competentiegebieden vertegenwoordigd: bedrijfsleven, overheid, research/technologie, zorg/medisch, voedsel en waren, kwaliteit.

Belangrijk is dat de leden van de raad van toezicht:

 • een brede kennis van en ervaring met professionele organisaties hebben;
 • goed kunnen adviseren en stimuleren;
 • een objectieve, afstandelijke benadering hanteren;
 • integer zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • een onafhankelijke en kritische instelling hebben;
 • een evenwichtig oordeel kunnen formuleren.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Ze kunnen twee keer voor dezelfde termijn worden herbenoemd.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Y.C.M.T. van Rooy (voorzitter)
 • Dr. J. van den Heuvel
 • Dr. Ir. I. Mastenbroek
 • Ir. P.F. van Rhede van der Kloot
 • R.P.J. de Mos

Commissie accreditaties

De commissie accreditaties bestaat uit vijf leden, die door de raad van toezicht worden benoemd. Dat gebeurt op basis van hun deskundigheid op de accreditatiegebieden, hun integriteit en hun onafhankelijkheid.

De commissie accreditaties vergadert eens per maand. Zij heeft als taak de raad van bestuur te adviseren over het verlenen van accreditaties. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid te adviseren over schorsingen of intrekkingen van accreditaties. De commissie wordt geïnformeerd over de door het bestuur genomen maatregelen en sancties tegen organisaties.

De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het bestuur. Wijkt het bestuur af van het advies van de commissie, dan wordt de raad van toezicht gehoord. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten aan de raad van toezicht.

De commissie accreditaties bestaat uit de volgende personen:

 • Ir. C.K. Pasmooij (voorzitter)
 • Prof. dr. J.K. Ploos van Amstel
 • Dr. G.H.M. Counotte
 • Prof. dr. M.I.A. Stoelinga
 • Prof. dr. ir. P. C. de Weerd-Nederhof

College van voorzitters bezwarencommissie

Het kan voorkomen dat er bezwaren zijn tegen een beslissing van de RvA. Is dat het geval, dan wordt het college van voorzitters bezwarencommissie ingeschakeld. Dit college bestaat uit minimaal één en maximaal vijf juridisch geschoolde leden.

Als er een bezwaar wordt ingediend, wijst het bestuur een lid van het college aan om een adviescommissie voor dat bezwaar te formeren. De leden van het college zijn strikt onafhankelijk. Zij maken nooit deel uit van het bestuur van de RvA en verrichten geen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij worden benoemd door de raad van toezicht. Dat garandeert een onpartijdige behandeling van bezwaren.

Het college van voorzitters bezwarencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. A. Pahladsingh
 • Drs. A.H. Koenes

Gebruikersraad

De gebruikersraad is een statutair vastgelegd adviespanel dat uit vertegenwoordigers van directe RvA-klanten bestaat. De gebruikersraad komt twee keer per jaar bijeen om de RvA te adviseren over de tarieven en de servicegraad van de RvA. De raad van toezicht ontvangt de notulen van deze vergaderingen, om standpunten van gebruikers in zijn overwegingen te kunnen betrekken.

De gebruikersraad bestaat uit de volgende personen:

 • Dr. S.M. Bruisten (medische labs)
 • Dr. A. Kruit (medische labs)
 • Ing. T.A. Joosten (Fenelab)
 • Drs. J.O. van den Ende MBA  (Fenelab)
 • Ir. O.T.H. van Panhuys (NVCi)
 • W. van Vreeswijk (NVCi)

Strategisch Adviesforum

Op gebied van kwaliteit spelen binnen de samenleving vele ontwikkelingen. Hier komen maatschappelijke opgaven uit voort. De RvA heeft in 2022 het Strategisch Adviesforum opgericht om themagericht in dialoog gaan met haar stakeholders over deze opgaven.

Het doel van de bijeenkomsten is om met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden in dialoog te gaan over nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteitsinfrastructuur en accreditatie raken. Deze uitwisseling biedt waardevolle gesprekken voor de RvA én de deelnemers zelf: brengen en halen. Op deze manier dragen we samen met onze stakeholders bij aan het vertrouwen van burgers en bedrijven in de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten.

Het Adviesforum geeft stakeholders van de RvA de mogelijkheid om inbreng te geven over de wijze waarop de RvA rondom nieuwe ontwikkelingen principes en beleidsrichtlijnen opstelt. Het adviespanel opereert op strategisch en tactisch niveau.

De samenstelling van deelnemers aan het Strategisch Adviesforum is deels wisselend, afhankelijk van het geagendeerde thema. Een aantal van onze belanghebbenden nodigen wij uit voor iedere bijeenkomst:

 • Fenelab
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • NEN
 • NVCI
 • Vereniging van Schemabeheerders
 • Vertegenwoordiger vanuit de medische laboratoria

Daarnaast maakt de RvA  het thema van de bijeenkomst vroegtijdig bekend via diverse kanalen en nodigen we stakeholders van de RvA uit om deel te nemen aan de bijeenkomst wanneer het thema hen aanspreekt.

Het Strategisch Adviesforum wordt in 2022 georganiseerd in de vorm van een pilot. Na de bijeenkomst in 2022 volgt een evaluatie en besluit de RvA of het Strategisch Adviesforum, al dan niet in aangepaste vorm wordt gecontinueerd.

RvA Onpartijdigheidsoverleg

Met het RvA Onpartijdigheidsoverleg (hierna: onpartijdigheidsoverleg) geeft de RvA invulling aan de eis in artikel 4.4.5 van de ISO/IEC 17011, waarin het volgende staat beschreven:

‘‘The Accreditation body shall document and implement a process to provide opportunity for effective involvement by interested parties for safeguarding impartiality. The accreditation body shall ensure a balanced representation of interested parties with no single party predominating’’.  

Eén keer per jaar komen de deelnemers van het RvA Onpartijdigheidsoverleg bijeen om onpartijdigheid van de RvA te bespreken. De raad van toezicht ontvangt de notulen van de vergaderingen.

Aan het RvA Onpartijdigheidsoverleg zijn de onderstaande belanghebbenden vertegenwoordigd. Aan deze stakeholders is gevraagd om een voordracht te doen.

 • College Voorzitters van Bezwarencommissie (RvA)
 • Commissie Accreditaties (RvA)
 • Fenelab
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • NVCI
 • Raad van Toezicht (RvA)
 • Vereniging van Schemabeheerders
 • Vertegenwoordiging van de medische laboratoria

Het RvA Onpartijdigheidsoverleg wordt in 2022 en 2023 georganiseerd in de vorm van een pilot. Eind 2023 volgt een evaluatie en besluit de RvA of het RvA Onpartijdigheidsoverleg, al dan niet in aangepaste vorm wordt gecontinueerd.

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet erop toe dat de RvA voldoet aan de relevante bepalingen van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aan de eisen van Europese Verordening 765/2008.

EA-Multilateral Agreement Committee

De EA Multilateral Agreement Committee ziet erop toe dat de RvA voldoet aan de Europese Verordening 765/2008 en aan de norm ISO 17011. Elke vier jaar wordt de RvA door een team van circa acht peers in de vorm van een peer-evaluatie beoordeeld.