Toezicht en advies

Wilt u meer weten over de samenstelling van een bestuursorgaan of adviescommissie? Kies dan onder het schema op het betreffende onderdeel.

Overzicht van toezichthouders en adviescommissies

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur de doelstellingen van de RvA realiseert. Selectie van de leden vindt plaats op basis van deskundigheid en competenties. Binnen de raad van toezicht zijn bij voorkeur de volgende competentiegebieden vertegenwoordigd: bedrijfsleven, overheid, research/technologie, zorg/medisch, voedsel en waren, kwaliteit.

Belangrijk is dat de leden van de raad van toezicht:

 • een brede kennis van en ervaring met professionele organisaties hebben;
 • goed kunnen adviseren en stimuleren;
 • een objectieve, afstandelijke benadering hanteren;
 • integer zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • een onafhankelijke en kritische instelling hebben;
 • een evenwichtig oordeel kunnen formuleren.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Ze kunnen twee keer voor dezelfde termijn worden herbenoemd.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Y.C.M.T. van Rooy (voorzitter)
 • Prof. dr. J. van den Heuvel
 • Dr. Ir. I. Mastenbroek
 • Ir. P.F. van Rhede van der Kloot
 • R.P.J. de Mos

Commissie accreditaties

De commissie accreditaties bestaat uit vier leden, die door de raad van toezicht worden benoemd. Dat gebeurt op basis van hun deskundigheid op de accreditatiegebieden, hun integriteit en hun onafhankelijkheid.

De commissie accreditaties vergadert eens per maand. Zij heeft als taak de raad van bestuur te adviseren over het verlenen van accreditaties. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid te adviseren over schorsingen of intrekkingen van accreditaties. De commissie wordt geïnformeerd over de door het bestuur genomen maatregelen en sancties tegen organisaties.

De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het bestuur. Wijkt het bestuur af van het advies van de commissie, dan wordt de raad van toezicht gehoord. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten aan de raad van toezicht.

De commissie accreditaties bestaat uit de volgende personen:

 • Ir. C.K. Pasmooij (voorzitter)
 • Prof. dr. E. Bakker
 • Dr. G.H.M. Counotte
 • Prof. dr. M.I.A. Stoelinga
 • Prof. dr. ir. P. C. de Weerd-Nederhof

College van voorzitters bezwarencommissie

Het kan voorkomen dat er bezwaren zijn tegen een beslissing van de RvA. Is dat het geval, dan wordt het college van voorzitters bezwarencommissie ingeschakeld. Dit college bestaat uit minimaal één en maximaal vijf juridisch geschoolde leden.

Als er een bezwaar wordt ingediend, wijst het bestuur een lid van het college aan om een adviescommissie voor dat bezwaar te formeren. De leden van het college zijn strikt onafhankelijk. Zij maken nooit deel uit van het bestuur van de RvA en verrichten geen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij worden benoemd door de raad van toezicht. Dat garandeert een onpartijdige behandeling van bezwaren.

Het college van voorzitters bezwarencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. A. Pahladsingh
 • Drs. A.H. Koenes
 • Mr. M.N. van Zijl

Gebruikersraad

De gebruikersraad is een statutair vastgelegd adviespanel dat uit vertegenwoordigers van directe RvA-klanten bestaat. De gebruikersraad komt twee keer per jaar bijeen om de RvA te adviseren over de begroting en tarieven en over de servicegraad van de RvA. De raad van toezicht ontvangt de notulen van deze vergaderingen, om standpunten van gebruikers in zijn overwegingen te kunnen betrekken.

De gebruikersraad bestaat uit de volgende personen:

 • Dr. S.M. Bruisten (medische labs)
 • B. van Doorsselaere (VEROCOG)
 • Dr. B.G. Hepkema (medische labs)
 • Ing. T.A. Joosten (Fenelab)
 • P. Vos (Fenelab)
 • Ir. O.T.H. van Panhuys (NVCi)
 • W. van Vreeswijk (NVCi)

Adviespanel belanghebbenden

In het adviespanel belanghebbenden zijn de stakeholders van de RvA in de breedste zin vertegenwoordigd: overheden, directe klanten van de RvA, directe klanten van conformiteitverklarende organisaties en wetenschappelijke instituten.

Het adviespanel opereert op strategisch en tactisch niveau. Het doel van dit panel is tweeledig:

 • het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene beleidsaangelegenheden;
 • de onpartijdigheid van de RvA bij beleidsmatige aangelegenheden waarborgen.

Twee keer per jaar komt het adviespanel bijeen om (onder meer) relevante ontwikkelingen, de toegevoegde waarde van de RvA en de meerjarenvisie te bespreken. De raad van toezicht ontvangt de notulen van de vergaderingen.

Het adviespanel belanghebbenden bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Ph. Eijlander (wetenschappelijke instituten, voorzitter)
 • Dr. R. Baumgarten (medische laboratoria)
 • Mr. J.A. van den Bos (inspecties)
 • Ir. N.F.J. Hendriks (certificatie- en inspectie-instellingen)
 • Drs. H.P.L. van den Heuvel (LTO, primaire sector)
 • Ir. J.J.N.M. Hogeling (industrie)
 • Ing. T.A. Joosten (laboratoria en inspectie-instellingen)
 • Drs. A. Koopman (ministeries)
 • Dr. P. van der Knaap (ministerie VWS, toezichthouders overheid)
 • Dr. H.C. Ossebaard (gezondheidszorg)
 • Dr. M.W.H. Pieksma a.i. (metrologie)
 • Ir. F.W. Stuyt (schemabeheerders)
 • Ir. R.H. van Terwisga (NEN)
 • Representative (Verbond van Verzekeraars)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet erop toe dat de RvA voldoet aan de relevante bepalingen van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aan de eisen van Europese Verordening 765/2008.

EA-Multilateral Agreement Committee

De EA Multilateral Agreement Committee ziet erop toe dat de RvA voldoet aan de Europese Verordening 765/2008 en aan de norm ISO 17011. Elke vier jaar wordt de RvA door een team van circa acht peers in de vorm van een peer-evaluatie beoordeeld.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de RvA, voor de strategie en het beleid, en voor de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. Het bestuursteam legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuursteam wordt gevormd door mr. R.D. (Roeland) Nieuweboer en mr. J.A.W.M. (Joep) de Haas.