Wet open overheid (Woo)

Openheid, transparantie en toegankelijkheid zijn van groot belang voor de RvA en de waarde van accreditatie. Wij vinden het belangrijk om inzicht te geven in wie wij zijn en wat wij doen. Als nationale accreditatie-instantie, hebben wij ook een belangrijke wettelijke verantwoordelijkheid op dit gebied. De Wet open overheid (Woo) stimuleert transparantie en toegankelijkheid voor de Nederlandse overheid en organisaties met een publieke taak.

Op onze website is veel informatie over onze organisatie beschikbaar. Als u inzicht wenst in informatie die (nog) niet beschikbaar is, kunt u daarvoor een Woo-informatieverzoek indienen. Hieronder leest u over welke informatie u een Woo-verzoek kunt indienen en hoe u dat doet.

Wat is een Woo-informatieverzoek?

De Wet open overheid geeft iedereen de mogelijkheid om bij de overheid een verzoek te doen om publieke informatie openbaar te maken. Een verzoek moet betrekking hebben op informatie die nog niet openbaar is. Een verzoek aan de RvA moet verder gaan over:

  • Informatie die in documenten is vastgelegd;
  • Informatie waarover de RvA beschikt;
  • Informatie die te maken heeft met de publieke taak van de RvA.

Indienen Woo-informatieverzoek

Stuurt u voor het indienen van een Woo-verzoek een e-mail naar: woo-informatieverzoek@rva.nl. Bij dit verzoek dient u zo specifiek mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent. U geeft bijvoorbeeld aan om welke documenten het gaat of op welk onderwerp de informatie die u wenst betrekking heeft.

Stuurt u liever een brief? Het is ook mogelijk om een Woo-verzoek in te dienen via de post. Stuur uw verzoek naar:

Raad voor Accreditatie
Postbus 2768
3500 GT Utrecht

Als wij uw verzoek hebben ontvangen, laten wij u dat weten.

Beoordeling Woo-informatieverzoek

De RvA is verplicht gehoor te geven aan Woo-informatieverzoeken, behalve als er sprake is van wettelijke uitzonderingen. Als u een Woo-verzoek indient, dan gaat de RvA na of er uitzonderingen van toepassing zijn. De RvA besluit vervolgens formeel over de openbaarmaking en stelt u van dat besluit op de hoogte. Na een positief besluit ontvangt u de door u gevraagde documenten vaak binnen enkele weken.

Reactietermijn

De RvA besluit binnen vier weken op een Woo-informatieverzoek. Als er onduidelijkheid is over het verzoek of als er belangen van anderen bij betrokken zijn (bijvoorbeeld van geaccrediteerde instellingen), dan kan een tijdelijke opschorting van de termijn nodig zijn. Voor omvangrijke of complexe verzoeken kan de termijn daarnaast eventueel verlengd worden met twee weken.

Waar vind ik openbaar gemaakte informatie naar aanleiding van Woo-verzoeken?

Ga voor een overzicht van openbaargemaakt informatie naar de pagina Publicaties Wet open overheid .

Algemene vragen over beschikbaarheid van informatie

Heeft u een andere vraag over beschikbaarheid van informatie? Neem dan direct contact op met woo-informatieverzoek@rva.nl.