Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water – Telling van Legionella )

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

Dit betekent dat per 1 januari 2019 voor acceptatie door de overheid de verwijzing naar  NEN-EN-ISO 11731 op de scope van accreditatie opgenomen moet zijn. Tot die tijd worden zowel verwijzingen naar de NEN 6265 als de NEN-EN-ISO 11731 geaccepteerd.

Wat houdt dit in voor de accreditatie?
Instellingen kunnen via een uitbreidingsaanvraag accreditatie voor de NEN-EN-ISO 11731 aanvragen. Om tijdig te kunnen besluiten over deze aanvraag, dient de aanvraag uiterlijk 1 juli 2018 ingediend te worden. Dit kan via de formulieren F105 en F004-1 waarbij het verificatierapport, analysevoorschrift, score ringonderzoek, interne auditrapport en voorbeeld testrapport bijgevoegd dienen te worden. De beoordeling hiervan zal in principe op documentenbasis plaatsvinden. Na positieve besluitvorming zal de scope van accreditatie aangepast worden.

Scope van accreditatie
De scope van accreditatie dient te worden aangepast, waarbij opgemerkt wordt dat de watersoort ook in een andere matrix kan vallen, afhankelijk van het gehalte aan competitieve micro-organismen (stoorflora). De genoemde watersoorten zijn voorbeelden en kunnen per laboratorium verschillen. Matrix A heeft betrekking op water met weinig stoorflora, matrix B met veel stoorflora en matrix C met extreem veel stoorflora. De genoemde procedures zijn ook voorbeelden. In de NEN-EN-ISO 11731 zijn 14 verschillende procedures vastgelegd.

Klik hier voor de nieuwe scopeomschrijvingen voor de betreffende accreditatienormen.