Informatieprotocol Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) – RvA

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 26 juli jl. een informatieprotocol ondertekend dat moet bijdragen aan een efficiënter en effectiever toezicht op het terrein van energie voor vervoer.

Foto_ondertekening_NEa_26072017

In het protocol zijn afspraken opgenomen over de manier waarop en de kaders waarbinnen de RvA en de NEa informatie uitwisselen. Beide organisaties doen dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid op basis van de wet- en regelgeving op het gebied van energie voor vervoer. In het protocol zijn uiteraard ook bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie opgenomen.

De NEa is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van energie voor vervoer. De Raad voor Accreditatie is belast met de beoordeling van de deskundigheid en onafhankelijkheid (accreditatie) van verificatie-instellingen die op datzelfde werkterrein actief zijn in het kader van de uitvoering van die wet- en regelgeving.

De samenwerking is in lijn met de koers van de NEa om het toezicht efficiënter in te richten en de toezichtlast voor de bedrijven zo laag mogelijk te houden. Daarbij sluit deze samenwerking naadloos aan bij het vernieuwde kabinetsstandpunt om een integrale benadering van toezicht op publieke belangen na te streven. Een goede onderlinge informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel hiervan.