Geslaagde pilot RvA Onpartijdigheidsoverleg!

Het is belangrijk dat de RvA onpartijdig is in zijn handelen en zich openstelt voor de zienswijzen van stakeholders ten aanzien van zijn onpartijdigheid. Voorheen was de onpartijdigheid van de RvA een agendapunt van het voormalig Adviespanel Belanghebbenden. Na een evaluatie van het Adviespanel Belanghebbenden in 2021 is besloten om meer focus op het jaarlijkse advies over de onpartijdigheid te geven. In 2022 is een pilot gestart voor de opzet en inrichting van een passend proces over onpartijdigheid van de RvA. Dit gebeurt middels het nieuw ingestelde RvA Onpartijdigheidsoverleg. Er is afgesproken om de pilot in 2023 te evalueren.

Waarom een Onpartijdigheidsoverleg?
Met het RvA Onpartijdigheidsoverleg geeft de RvA invulling aan de eis in artikel 4.4.5. en 4.4.6 van de ISO/IEC 17011 waarin het volgende staat beschreven:

‘The accreditation body shall document and implement a process to provide opportunity for effective involvement by interested parties for safeguarding impartiality. The accreditation body shall ensure a balanced representation of interested parties with no single party predominating.

‘The accreditation body shall have a process to identify, analyse, evaluate, treat, monitor and document on an ongoing basis the risks to impartiality arising from its activities including any conflicts arising from its relationships or from the relationships of its personnel. The process shall include identification of and consultation with appropriate interested parties as described in 4.4.5 to advise on matters affecting impartiality including openness and public perception.’

Deelnemers: vertegenwoordigers van onze belanghebbenden
Navolgende belanghebbenden zijn momenteel vertegenwoordigd in het RvA Onpartijdigheidsoverleg: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NVCi, Fenelab, Vereniging van Schemabeheerders, medische laboratoria, college voorzitters van Bezwarencommissie en Commissie Accreditaties (RvA). De vicevoorzitter van de raad van toezicht RvA is technisch voorzitter van het RvA Onpartijdigheidsoverleg.

Evaluatie pilotfase: uitkomsten/adviezen
Een door de RvA opgestelde risicoanalyse over de onpartijdigheid wordt onder leiding van de voorzitter door de deelnemers bediscussieerd. Tevens heeft een externe accountant (zijnde niet-controlerend accountant van de RvA) de gehanteerde risicomethodiek beoordeeld. In de overleggen van 2022 en 2023 waren alle vertegenwoordigers aanwezig bij het overleg. De gehanteerde methodiek is een voor deelnemers bekende en acceptabele methode. Bij de behandeling van de inhoudelijke risicoanalyse is onder meer stilgestaan bij de krappe arbeidsmarkt, gevoeligheden die kunnen spelen bij de inzet van beoordelaars bij klanten in concurrerende markten en de wijze waarop de RvA omgaat met eventuele signalen van sociale onveiligheid (middels een Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid en een externe Vertrouwenspersoon). Deelnemers hebben hun waardering uitgesproken over de transparante wijze waarop de RvA zich openstelt voor de zienswijzen van belanghebbenden. Het RvA-bestuur hecht veel waarde aan de door deelnemers gegeven adviezen waarmee de risicoanalyse waar nodig aangescherpt wordt.

Conclusie: het RvA Onpartijdigheidsoverleg krijgt een vervolg
In samenspraak met de deelnemers, de voorzitter van het Onpartijdigheidsoverleg RvA hebben bestuur en MT geconcludeerd dat de pilot als geslaagd kan worden beschouwd. De opzet en werking van het RvA Onpartijdigheidsoverleg draagt bij aan de borging van de onpartijdigheid van de RvA en krijgt daarmee in de komende jaren een vervolg.