Zoeken

U zocht binnen nieuwsberichten naar:

Resultaten:

31-08-2020
Rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is klaar voor gebruik

Op vrijdag 18 augustus 2020 is de digitale rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen opgeleverd. Hiermee zet de RvA een significante stap naar een betere dienstverlening voor zijn klanten.

25-06-2020
RvA peilt interesse voor accreditatie tegen nieuwe norm voor biobanken

De RvA wil graag de interesse peilen voor accreditatie tegen de nieuwe norm ISO 20387:2018 voor biobanken. Deze norm is bedoeld voor instanties die biologische materialen beheren voor research- en ontwikkelingsdoeleinden.

09-06-2020
Werkwijze RvA voor transitie van ISO 22301:2012 naar ISO 22301:2019

In november 2019 is ISO 22301:2019 “Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements gepubliceerd als opvolger van ISO 22301:2012. De RvA heeft een werkwijze voor de overgang naar deze norm geformuleerd.

24-04-2020
ProQares als eerste instelling RvA-geaccrediteerd voor testen mondkapjes

Vanaf woensdag 15 april 2020 is ProQares B.V. geaccrediteerd voor het testen van gezichtsmaskers (mondkapjes). Daarmee is ProQares B.V. de eerste instelling die door de RvA is geaccrediteerd voor het testen van mondkapjes conform de norm EN 149.

16-04-2020
Betrouwbaarheid coronavirus drive-thru tests

Vandaag heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een persbericht gepubliceerd waarin wordt gewezen op het belang van accreditatie van laboratoria die testen voor het nieuwe SARS2-coronavirus uitvoeren.

28-01-2020
Geslaagde tweede Klantbijeenkomst in Eindhoven!

Op 21 januari vond in Eindhoven een RvA-Klantbijeenkomst plaats. We spraken met acht deelnemers. Zij representeerden diverse medische- en testlaboratoria en inspectie-instellingen. Met hen spraken wij over hun ervaringen met de dienstverlening van de RvA.

08-11-2019
Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2019

Eind oktober organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) in Frankfurt hun jaarlijkse vergaderingen.

31-10-2019
Nieuwe validatie- en verificatienorm gepubliceerd!

Internationale normorganisatie ISO heeft op 30 oktober 2019 gemeld dat de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029:2019 is gepubliceerd.

02-10-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifieke Accreditatieprotocollen M000 (Medische laboratoria (algemeen)) en M001 (Point of Care Testing (POCT)).

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van medische laboratoria (algemeen) en Specifiek Accreditatieprotocol M001 voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT). Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en zijn op 2 oktober 2019 gewijzigd.

13-08-2019
Nieuwe fase in ontwikkeling validatie- en verificatienorm

De ontwikkeling van de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029 is een volgende fase ingegaan.

08-08-2019
Publicatie nieuwe versie toelichtend document T046 betreffende een toelichting op de EN ISO 15189:2012.

Toelichtend document T046 beschrijft hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van EN ISO 15189:2012.
Deze norm is opgesteld voor alle medische laboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden.
Een aantal normelementen wordt toegelicht om de toepassing ervan te harmoniseren.

12-07-2019
Accreditatie ringonderzoek-organisatoren nu ook mondiaal erkend

De RvA is één van de 13 Europese accreditatie-instanties die ondertekenaar is geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken volgens ISO/IEC 17043. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van ringonderzoeken niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

01-07-2019
Transitie van CCKL- naar RvA-accreditatie succesvol afgerond

Op 1 juli 2019 is de transitie van CCKL-accreditatie naar RvA-accreditatie onder ISO 15189 succesvol afgerond. De RvA vierde deze mijlpaal.

15-04-2019
Transitie ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018

In augustus 2018 heeft ISO de norm ISO 50001:2018 “Energy Management Systems – Requirements with guidance for use” gepubliceerd als opvolger van ISO 50001:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

28-02-2019
Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

29-01-2019
De NEN-normcommissie Conformiteitsbeoordeling staat open voor nieuwe leden

Om invloed uit te kunnen oefenen op internationale ISO-normen voor conformiteitsbeoordeling, is de Nederlandse normcommissie Conformiteitsbeoordeling opgericht.

15-01-2019
Gerespecteerd RvA-Lead Assessor Peter van de Leemput overleden

Op 14 januari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze voormalige collega en Lead Assessor Peter van de Leemput op 10 januari op 67-jarige leeftijd is overleden.

08-01-2019
Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

08-01-2019
Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

13-12-2018
Allereerste ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor RDW

Dienst Wegverkeer (RDW) is als eerste instelling geaccrediteerd voor de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017. ISO/IEC 17025:2017 omschrijft de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria. 

12-12-2018
Werkwijze RvA voor transitie naar ISO 22000:2018

In juni 2018 is ISO 22000:2018 “Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005. De RvA heeft een werkwijze voor de overgang naar deze norm geformuleerd.

22-11-2018
Harmonisatiebijeenkomst voor assessoren (vakdeskundigen) van medische laboratoria

Assessoren (vakdeskundigen) die medische laboratoria beoordelen tegen de eisen van ISO 15189, kwamen op 20 november 2018 bij elkaar tijdens een door de RvA georganiseerde Harmonisatiebijeenkomst.

15-11-2018
Broeikasgasvalidatie en-verificatie (ISO 14065) valt voortaan ook onder de IAF-MLA scope van RvA

De RvA is IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF-MLA)-ondertekenaar geworden van de main scope ISO 14065 (accreditatie van broeikasgasvalidatie en -verificatie-instellingen).

07-11-2018
Eerste ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor Brabant Water N.V.

Brabant Water N.V. is de eerste instelling die de transitie van ISO/IEC 17025:2005 naar de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017 met goed gevolg heeft afgerond.

30-10-2018
Informatiebijeenkomst NEN – Norm voor validatie en verificatie

Op dit moment wordt er een internationale norm ontwikkeld voor instellingen die validatie- en verificatie-activiteiten uitvoeren. Om Nederlandse belanghebbenden hierover te informeren, organiseert NEN op 5 november een informatiebijeenkomst.

[Update] Deze bijeenkomst is geannuleerd.

11-10-2018
Positief resultaat Peer Evaluatie RvA 2018

In januari en mei 2018 heeft de RvA een Peer Evaluatie ondergaan vanuit de overkoepelende Europese coöperatie voor Accreditatie (EA). De RvA is daarbij door dertien collega’s van andere Europese accreditatie-instanties beoordeeld op deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Op woensdag 3 oktober 2018 heeft de EA MAC bevestigd dat dit onderzoek met een positief luidend eindrapport is afgerond.

19-09-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C009.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C009 betreffende HKZ certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224 gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-09-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C021.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C021 betreffende certificatie volgens EN ISO 13485 (medische hulpmiddelen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

11-09-2018
Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

30-08-2018
Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy per 1 december 2018 benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

Vandaag  is onderstaand persbericht uitgegaan:

26-07-2018
Wijziging Beleidsregel BR010 en Voorschrift VR003

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 en voorschrift VR003 gewijzigd.
In beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.
In voorschrift VR003 zijn de regels voor het gebruik van RvA accreditatiemerken en logo’s beschreven.

11-07-2018
Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging  (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en  medische hulpmiddelen (ISO 13485).  

28-06-2018
AVG-certificatie

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

25-06-2018
RvA draagt bij aan kennissessie FHI

Op 31 mei jl. heeft de FHI (Federatie van technologiebranches), branche Laboratorium Technologie, als onderdeel van haar algemene ledenvergadering een kennissessie ‘De nieuwe norm: kansen in de labbranche’ georganiseerd.

25-04-2018
Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd.
Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot de Scope van Accreditatie.

18-04-2018
Nieuwe accreditaties april 2018

In april 2018 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

13-04-2018
Publicatie nieuwe versie toelichtend document T015 betreffende een toelichting op de EN ISO/IEC 17025.

Toelichtend document RvA-T015 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de EN ISO/IEC 17025.

19-03-2018
ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput - RvA-expert & teamleider -  is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

16-03-2018
Conferentie RvA 7 juni 2018: 'Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving'

De RvA organiseert op donderdagmiddag 7 juni a.s. zijn tweejaarlijkse conferentie. Het gekozen thema sluit aan bij het thema van Wereld Accreditatie Dag (9 juni 2018): ‘Delivering a safer world’.

13-02-2018
Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water - Telling van Legionella )

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

30-01-2018
De RvA beoordeeld

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

07-12-2017
Revisie ISO/IEC 17025:2017 competentie-vereisten voor test- en kalibratielaboratoria

Op 30 november 2017 is de ISO/IEC 17025:2017 verschenen als opvolger van de ISO/IEC 17025:2005. De afgelopen drie jaar is aan deze revisie gewerkt binnen ISO werkgroep 44, waarin ook de RvA deelnam.

Op korte termijn wordt nadere informatie verstrekt over het invoeringstraject voor de ruim 300 RvA- accreditaties die tegen deze norm verleend zijn.

05-12-2017
Oud-minister drs. Stef. A. Blok benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Oud-minister drs. Stef A. Blok is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (‘RvA’). Stef Blok volgt drs. Ed H.T.M. Nijpels op die als voorzitter aan het eind van zijn statutaire zittingstermijnen was gekomen.

03-11-2017
UN-RIAS Conferentie: 'Moving the frontiers for Internal Audit’

Logo OPCW

Jaarlijks organiseert de UN-RIAS, een onderdeel van RIAS  Representatives of Internal Audit Services of United Nations organisations, multilateral financial institutions and other associated intergovernmental organisations, een conferentie. Dit jaar werd de meeting van 28 tot 31 augustus gehouden bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) te Den Haag. Meer dan 80 deelnemers afkomstig van ruim 50 internationale organisaties waren hierbij aanwezig.

25-10-2017
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol M001 en nieuw toelichtend document T046

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-M001 (Point of Care Testing (POCT)) en een nieuw toelichtend document T046 (Medische Laboratoria; toelichting op de EN ISO 15189:2012) gepubliceerd.

18-10-2017
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I002 voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen

Specifiek Accreditatieprotocol I002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 4 oktober 2017.

28-06-2017
Wilt u meer weten over de verschillen tussen management systeem normen en competentie gebaseerde normen?

Lees dan vooral de nieuwe brochure van ISO-CASCO: ‘Competency or management based standards?'.

15-05-2017
RvA bij de eerste ondertekenaars EA-MLA voor ISO / IEC 17043

Sinds 27 april jl is de RvA een van de twaalf accreditatie-instanties waarvan de peer- evaluatie voor deze nieuwe MLA door de EA-Multilateral Agreement Council met een positief besluit is afgerond. De ISO/IEC 17043 is de opvolger van ISO-Guide 43 en is van toepassing voor organisatoren van ringonderzoeken.

07-03-2017
Publicatie nieuwe versie document RvA-T015 betreffende een toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Toelichtend document RvA-T015 legt uit hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

31-01-2017
Vacature lead-assessor medische laboratoria 15189

De RvA zoekt op korte termijn een lead-assessor met een specialisatie in medische laboratoria (norm ISO 15189).

04-01-2017
Veranderingen met betrekking tot schemabeheer en evaluatie van schema’s (toelichtend document T033 en beleidsregel BR012)

Wijzigingen in toelichtend document RvA-T033 en publicatie beleidsregel BR012

De RvA heeft onlangs het toelichtend document RvA-T033 ‘Toelichting op de eisen voor conformiteitsbeoordelingsschema’s ’gewijzigd. Deze toelichting is relevant voor instellingen die een conformiteitsbeoordelingsschema (verder ‘schema’) ontwikkelen en/of een schema van een externe partij (willen) gebruiken onder accreditatie. In relatie met dit toelichtend document is ook een nieuwe beleidsregel gepubliceerd, beleidsregel BR012 ‘Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema’s’. RvA Reglement R013 ‘Reglement voor de Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders’ is ingetrokken.

17-12-2016
Europol geaccrediteerd voor forensisch onderzoek

Voor het eerst is een forensische activiteit geaccrediteerd tegen de norm ISO/IEC 17020. Het forensisch laboratorium van Europol is sinds 24 november 2016 geaccrediteerd voor forensisch onderzoek op bankbiljetten.

13-10-2016
Publicatie toelichtend document T045 betreffende de invoering van ISO/IEC 27006:2015.

Toelichtend document RvA-T045 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordelingen tegen ISO/IEC 27006:2015, het nemen van besluiten voor accreditatie tegen deze nieuwe norm en het vervangen van de accreditatieverklaringen en scopes van accreditatie.

06-06-2016
Richtlijn voor schema's voor certificatie van personen

De internationale organisatie voor normalisatie ISO heeft onlangs een richtlijn gepubliceerd voor het ontwikkelen van certificatieschema’s voor de certificatie van personen.

10-05-2016
Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002, BR003 en BR005

De RvA heeft onlangs drie beleidsregels gewijzigd, te weten BR002, BR003 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

13-04-2016
RvA door EA geëvalueerd voor EN-ISO 17043

In de week van 4 april heeft een team van de European cooperation for Accreditation (EA) bij de RvA een beoordeling (peer evaluatie) uitgevoerd met als onderwerp EN-ISO 17043 (de norm voor de organisatoren van ringonderzoeken).

06-04-2016
Lead assessor RvA krijgt oorkonde van NEN

Dr. Peter van de Leemput, lead assessor van de RvA, ontving op dinsdag 29 maart  een bijzondere oorkonde van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) voor de toewijding en bekwaamheid waarmee hij vele jaren aan normalisatie activiteiten heeft deelgenomen.

31-03-2016
Nieuwe versie toelichtend document over ISO/IEC17025:2005

In toelichtend document T015 geeft de RvA een toelichting op de norm ISO/IEC 17025:2005.

09-02-2016
Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol I004 (Inspectie van binnenvaartschepen)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van binnenvaartschepen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 8 februari 2016.

09-02-2016
Nieuwe versie toelichtend document T002 betreffende microbiologische verrrichtingen

Dit  toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot beoordeling van microbiologische verrichtingen.

05-01-2016
Nieuwe RvA teamleiders

Per 1 januari 2016 verwelkomt de RvA twee nieuwe teamleiders voor de normen 17065 en 15189.

05-11-2015
Nieuwe versie accreditatieprotocol Inspectie NEN4400

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I002 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Inspectie o.b.v. NEN4400 volgens het SNA-handboek Normen.
Het accreditatieprotocol is aangepast per 5 november 2015.

16-10-2015
Overgangstermijn ISO 9001:2015

De officiele publicatiedatum van de nieuwe ISO 9001:2015 norm is vastgesteld op 15 september 2015.

22-09-2015
Nieuwe versie NEN 2991

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe versie gepubliceerd van NEN 2991 (Luchtbepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt).
De hiervoor vigerende normen NEN 2991:2005/C1:2012 en NEN 2991:2005+C1:2012 zijn door NEN ingetrokken.

08-09-2015
Bereikbaarheid RvA

De RvA verhuist in het weekend van 12 en 13 september. Op 11 september zal in de loop van de middag onze server worden afgekoppeld, waardoor mailberichten mogelijk vertraagd bij ons zullen binnenkomen. Telefonisch zijn wij normaal bereikbaar.

13-05-2015
Wereld Accreditatiedag 2015

9 juni is Wereld Accreditatiedag. Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC en IAF op deze dag het initiatief voor een brede campagne, waarbij een specifiek aspect van accreditatie in de schijnwerpers staat. Dit jaar staat het onderwerp "Zorg en Welzijn" centraal.

11-05-2015
Nieuwe versie toelichtend document over normelementen uit ISO/IEC 17025:2005

In toelichtend document T015 wordt uitleg gegeven over hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Deze norm is opgesteld voor alle test- en kalibratielaboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden. Daarnaast is een aantal normelementen toegelicht om de toepassing te harmoniseren.

01-05-2015
ISO 9001 en ISO 14001 gaan veranderen. Transitiebeleid RvA

In september 2015 verwachten wij de publicatie van de nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. Op 27 april 2015 heeft de RvA heeft het transitiebeleid voor de twee normen vastgesteld.

16-02-2015
Managementsysteem van ISO 15189 geaccrediteerd medisch laboratorium voldoet aan ISO 9001:2008

ISO, ILAC en IAF hebben in een gezamenlijk communiqué verklaard dat medische laboratoria met een ISO 15189 accreditatie voldoen aan de managementsysteemprincipes van ISO 9001/2008.

05-02-2015
Wijziging Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP) voor SZW-beoordelingen

In de Staatscourant 2014, nr. 36339, van 18 december 2014 is de volgende Regeling gepubliceerd:

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000180143, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

19-11-2014
ISO 15189:2012 Transitiehelden

Op 5 november 2014 zijn door de RvA ISO 15189 accreditatieverklaringen uitgereikt aan de vier CCKL laboratoria die in een pilottraject als eerste de transitie naar RvA accreditatie op basis van de ISO 15189:2012 hebben doorlopen.

07-07-2014
Nieuwsbrief transitie CCKL naar 15189

08-05-2014
De eerste medische laboratoria zijn over...

25-04-2014
Peer Evaluatie RvA

27-03-2014
Overgang naar ISO/IEC 27001:2013

27-05-2013
Aankondiging T-document t.b.v. ISO 15189:2012

24-04-2013
Invoering ISO/IEC 17065:2012

12-04-2013
Nieuwsbrief Transitie CCKL PRL naar ISO 15189

28-02-2013
Invoering ISO/IEC 17020:2012

13-02-2013
ISO/IEC 17065:2012

20-12-2012
Transitiebeleid 17024

19-11-2012
Verruiming overgangstermijn ISO/IEC 17024

01-10-2012
Publicatie ISO/IEC 17020:2012

13-08-2012
Nieuwe brochure: ISO 9001 in de supply chain

17-07-2012
Publicatie ISO/IEC 17024:2012

14-02-2012
Intrekking acceptatie VVB-09

03-02-2012
Peer Evaluatie rapport RvA

15-12-2011
Nieuwe ILAC brochure over accreditatie van Medische Laboratoria

20-09-2011
Beleid t.a.v. gebruik IAF MLA logo gewijzigd

30-06-2011
Publicatie nieuwe versie toelichtend document RvA-T032: invoering ISO/IEC 17021:2011

05-04-2011
Introductie van NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011