Visie, missie en kernwaarden

Visie

De RvA verleent zijn diensten:

  • op een professionele, transparante, onafhankelijke en integere wijze;
  • met inzet van competente, gemotiveerde medewerkers en externe netwerken van deskundigen;
  • in overeenstemming met de gestelde nationale en internationale eisen.

Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de Nederlandse markt, overheid en burger.

Missie

Kernactiviteit van de RvA is het verlenen van accreditatiediensten. Als nationale accreditatie-instantie zorgt de RvA ervoor dat belanghebbende partijen een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder zijn toezicht uitgegeven conformiteitverklaringen en beoordelingsrapporten.

Kernwaarden

De RvA gaat uit van de volgende kernwaarden:

  • competentie
  • onpartijdigheid en onafhankelijkheid
  • marktgerichtheid
  • mensgerichtheid
  • integriteit
  • transparantie

Als we de beginletters van deze woorden achter elkaar zetten, leidt dat tot de afkorting ‘commit’. Een afkorting die staat voor commitment, ofwel betrokkenheid. Juist die betrokkenheid vanuit de kernwaarden biedt onze klanten een daadwerkelijke garantie voor vertrouwen.