Verklarende woordenlijst

Deze woordenlijst verklaart de begrippen die op de website van de RvA worden gebruikt. Voor de formele definities van de begrippen verwijzen wij naar ISO/IEC 17000 en de relevante accreditatienormen.

Woordenlijst:

A

Begrip Beschrijving
Accreditatie Een onafhankelijke bevestiging van de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een conformiteitbeoordelende organisatie, op basis van internationaal geharmoniseerde normen
Accreditatie-instantie De door de overheid, op basis van verordening (EU)765/2008, aangewezen organisatie die in het betreffende land accreditaties mag verlenen
Accreditatiemerk Logo dat geaccrediteerde organisaties mogen gebruiken op certificaten en andere communicatie-uitingen, als bewijs van accreditatie
Adviespanel belanghebbenden Adviesorgaan van de RvA waarin de stakeholders van de RvA vertegenwoordigd zijn

B

Begrip Beschrijving
Beoordeling Een door of namens de RvA uitgevoerd onderzoek om vast te stellen of voldaan wordt aan de vereisten voor accreditatie
Broeikasgasverificatie-instelling Organisatie die de door fabrikanten opgegeven emissies controleert

C

Begrip Beschrijving
Categorie A-afwijking Een situatie die door het RvA beoordelingsteam als een afwijking tegen een accreditatievereiste wordt beschouwd en die volgens het team kan leiden, leidt of heeft geleid tot onjuiste of onbetrouwbare resultaten, het ten onrechte claimen van accreditatie of een concrete bedreiging voor gezondheid of veiligheid van personen of het milieu
Categorie B-afwijking Een situatie die door het RvA-beoordelingsteam als een afwijking tegen een accreditatievereiste wordt beschouwd, maar die volgens het RvA-beoordelingsteam niet leidt, heeft geleid of kan leiden tot één van de situaties gespecificeerd onder de definitie voor Categorie A
CCKL Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg; sinds 2008 onderdeel van de RvA
CCKL Praktijkrichtlijn Nationale norm op basis waarvan CCKL-accreditaties plaatsvinden
Certificatie Onafhankelijke bevestiging dat producten, managementsystemen of personen aan specifieke eisen voldoen
College van voorzitters bezwarencommissie Onafhankelijke commissie die door de RvA wordt ingeschakeld voor het behandelen van bezwaren
Commissie accreditaties Onafhankelijke commissie die het bestuur van de RvA adviseert over accreditatiebesluiten
Conformiteitbeoordeling Het beoordelen of een product, proces, dienst, systeem of persoon aan specifieke eisen voldoet
Conformiteitverklaring Verklaring waarin wordt bevestigd dat een product, proces, dienst, systeem of persoon voldoet aan specifieke eisen
Corrigerende maatregel Verbeteractie naar aanleiding van een bij de beoordeling vastgestelde afwijking

D

Begrip Beschrijving
Discipline Gebied waarop de RvA accrediteert: kalibratie, testen, medisch laboratoriumonderzoek, organisatie van laboratoriumvergelijkende onderzoeken, productie van referentiematerialen, inspectie, certificatie en verificatie

E

Begrip Beschrijving
EA Overkoepelende Europese accreditatie-instantie waarin de nationale accreditatie-instanties vertegenwoordigd zijn
European co-operation for Accreditation Overkoepelende Europese accreditatie-instantie waarin de nationale accreditatie-instanties vertegenwoordigd zijn (EA)
Europese Verordening 765/2008 Europese verordening tot vaststelling van eisen op het gebied van accreditatie en markttoezicht bij het verhandelen van producten

G

Begrip Beschrijving
Geaccrediteerde organisatie Organisatie waarvan de accreditatie-instantie heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de eisen van een specifieke internationaal geharmoniseerde norm
Gebruikersraad Adviesorgaan met vertegenwoordigers van RvA-klanten
Geharmoniseeerde norm Een norm waarvan de Europese commissie op advies van CEN/CENELEC heeft bepaald dat daarmee voor een specifieke toepassing aangenomen mag worden dat aan bepaalde eisen wordt voldaan

I

Begrip Beschrijving
IAF Wereldwijde koepel voor accreditatie van certificatie- en verificatie-instellingen
ILAC Wereldwijde koepel voor accreditatie van laboratoria en inspectie-instellingen
Inspectie Onderzoek van een ontwerp, product, proces of installatie en vaststellen of wordt voldaan aan specifieke of algemene eisen
International Accreditation Forum Wereldwijde koepel voor accreditatie van certificatie- en verificatie-instellingen (IAF)
International Laboratory Accreditation Cooperation Wereldwijde koepel voor accreditatie van laboratoria en inspectie-instellingen (ILAC)
Intrekking Accreditatie die vrijwillig (door de organisatie) of opgelegd (door de RvA) is stopgezet
ISO 14065 Internationale norm op basis waarvan broeikasgasverificatie-instellingen worden geaccrediteerd
ISO 15189 Internationale norm op basis waarvan medische laboratoria worden geaccrediteerd
ISO Guide 34 Internationale norm op basis waarvan producenten van referentiematerialen worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17011 Internationale norm voor accreditatie-instanties
ISO/IEC 17020 Internationale norm op basis waarvan inspectie-instellingen worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17021 Internationale norm op basis waarvan managementsysteemcertificatie-instellingen worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17024 Internationale norm op basis waarvan persoonscertificatie-instellingen worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17025 Internationale norm op basis waarvan kalibratie- en testlaboratoria worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17043 Internationale norm op basis waarvan organisatoren van ringonderzoeken worden geaccrediteerd
ISO/IEC 17065 Internationale norm op basis waarvan productcertificatie-instellingen worden geaccrediteerd

K

Begrip Beschrijving
Kalibratie Vaststellen of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid
Kalibratielaboratorium Laboratorium dat beoordeelt of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid

M

Begrip Beschrijving
Managementsysteemcertificatie Onafhankelijke bevestiging dat het managementsysteem van een organisatie aan specifieke eisen voldoet
Medisch laboratorium Laboratorium dat medische analyses uitvoert
Melding Uiting van ongenoegen over een geaccrediteerde organisatie, waarbij de RvA een terugkoppeling geeft aan degene die de klacht heeft ingediend

O

Begrip Beschrijving
Organisator van ringonderzoeken Organisatie die een identiek monster levert aan verschillende laboratoria en de testresultaten van deze laboratoria met elkaar vergelijkt

P

Begrip Beschrijving
Peer review Vierjaarlijkse beoordeling van een accreditatie-instantie op basis van de norm ISO/IEC 17011 en (EU)765/2008, door evaluatoren van andere accreditatie-instanties
Persoonscertificatie Onafhankelijke bevestiging dat een persoon aan specifieke eisen voldoet
Producent van referentiematerialen Leverancier van materialen met een bekende samenstelling, die laboratoria gebruiken om controles uit te voeren
Productcertificatie Onafhankelijke bevestiging dat een product, dienst of proces aan specifieke eisen voldoen.

R

Begrip Beschrijving
Rapport Voorlopig of definitief rapport naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling
Referentiemateriaal Materiaal met een bekende samenstelling, dat laboratoria gebruiken om controles uit te voeren
Registratienummer Door de RvA toegekend nummer waaronder een geaccrediteerde organisatie bij de RvA geregistreerd is
Ringonderzoek Onderzoek waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken

S

Begrip Beschrijving
Schema voor conformiteitbeoordelingen Document of set van documenten waarin het onderwerp, de eisen en procedures voor een specifieke conformiteitbeoordeling zijn vastgelegd
   
Schemabeheerder Organisatie die een of meerdere schema's beheert
Schorsing Tijdelijk intrekken van de scope van een accreditatie
Scope Activiteit/verrichting waarvoor een organisatie geaccrediteerd is of wil worden
Signaal Uiting van ongenoegen over een geaccrediteerde organisatie, waarbij de RvA geen terugkoppeling geeft aan degene die deze uiting heeft gedaan
Specifiek accreditatieprotocol Document met een korte beschrijving voor een specifiek accreditatiegebied, als praktische aanvulling op de beleidsregels van de RvA

T

Begrip Beschrijving
Testen Vaststellen van de eigenschappen van een object (product, systeem)
Toelichtend document Document dat het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een specifiek accreditatieonderwerp beschrijft

V

Begrip Beschrijving
Verificatie Onafhankelijke beoordeling van gegevens op betrouwbaarheid en correctheid
Verificatie-instelling Organisatie die gegevens beoordeelt op betrouwbaarheid en correctheid

 

Mist u een woord? Stuur dan een e-mail naar contact@rva.nl.