Vragen over een melding over geaccrediteerd bedrijf of instelling

Waarover kan ik een melding indienen bij de RvA aangaande een geaccrediteerde instelling of bedrijf?

Een accreditatie geldt meestal niet voor de hele organisatie, maar alleen voor specifieke activiteiten. Dit noemen we de ‘scope’. U kunt alleen een melding indienen over door de RvA geaccrediteerde werkzaamheden van de door de RvA geaccrediteerde organsiatie.

Voor de lijst van RvA geaccrediteerde organisaties en hun scope ga naar de pagina alle geaccrediteerden.

Dien eerst uw klacht in bij de geaccrediteerde organisatie

U heeft een klacht over een door de RvA geaccrediteerde organisatie. Dient u altijd eerst deze klacht in bij de organisatie zelf. De RvA neemt uw melding over de klacht pas in behandeling als deze procedure doorlopen is. Hiermee krijgt deze organisatie eerst zelf de kans om waar nodig corrigerende maatregelen te nemen. Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan pas kunt u de melding bij ons indienen. Wij vragen u  hiervan altijd documenten en bewijs toe te voegen wanneer u een de melding bij ons indient. Bijvoorbeeld uw klachtbrief aan de beklaagde organisatie en hun antwoord(en).

Dien uw melding in via het meldingenformulier

Wij verzoeken u uw melding in te dienen via het meldingenformulier. Vul het formulier compleet in inclusief onderbouwende documentatie en bewijsmateriaal. Alleen complete formulieren kunnen wij in behandeling nemen.

Naar het meldingenformulier.

Hoe verloopt het proces van afhandeling van een melding over een geaccrediteerd bedrijf of instelling?

Na het indienen van uw melding, ontvangt u binnen een uur een automatische ontvangstbevestiging.  In dit bericht staat ook het registratienummer van uw melding. Wij verzoeken u dit nummer altijd te gebruiken bij vragen rond uw melding. Binnen tien werkdagen ontvangt u een persoonlijke reactie over de verdere afhandeling van uw melding. Daarna houden we u tussentijds op de hoogte van de afhandeling.

De RvA vraagt bij de beklaagde instantie om een reactie: het zogenaamde wederhoor. Dit proces neemt enige tijd in beslag. Afhankelijk van de aard/ernst van uw melding en het wederhoor, bepaalt de RvA wanneer en hoe we uw melding als input bij een beoordeling meenemen. Reguliere beoordelingen vinden eens per jaar plaats.

De RvA beoordeelt of een instelling zich heeft gehouden aan de norm waarvoor zij geaccrediteerd is. Als wordt vastgesteld dat er niet volgens de norm is gehandeld, vraagt de RvA aan de instelling maatregelen te treffen om alsnog aan de norm te voldoen.

Wij stellen u op de hoogte of er naar aanleiding van uw melding afwijkingen zijn vastgesteld ten opzichte van de accreditatienorm.

Anonieme behandeling bij melding over geaccrediteerde organisatie

Wanneer u ervoor kiest om anoniem te blijven, zal de RvA uw aangeleverde informatie naar eigen inzicht betrekken op de beoordeling van de beklaagde organisatie. Wij wijzen u er echter op dat ondanks onze vertrouwelijke behandeling, de geaccrediteerde instantie in staat kan zijn u te identificeren aan de hand van de details van de melding.

NB: Zonder uw contactgegevens kunnen we u niet informeren over de afhandeling van uw melding. Houdt u er ook rekening mee dat het anoniem indienen van een melding ons kan beperken in de afhandeling.

Wanneer neemt de RvA uw melding over een geaccrediteerde instelling niet in behandeling?

  • Indien uw melding niet gaat over geaccrediteerde werkzaamheden van een geaccrediteerde instelling;
  • Indien er te weinig informatie is die uw melding onderbouwt;
  • Bij meldingen over de klanten van geaccrediteerde instellingen.

 

 

 

Heeft u een andere vraag?

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen.