Privacy Statement

De Stichting Raad voor Accreditatie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Verwerking persoonsgegevens

De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; het accrediteren van conformiteitsbeoordelingsinstanties. Dit kan met zich meebrengen dat de RvA gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met onder haar verantwoordelijkheid vallende derden. Deze derden zijn vaak natuurlijk personen die vanuit hun specifieke expertise door de RvA worden aangezocht om, namens het bestuur van de RvA, accreditatiebeoordelingen uit te voeren.

Informatie over gegevensverwerking

De RvA informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken. In de volgende gevallen informeert de RvA u niet:

 • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan de RvA.
 • U weet al welke persoonsgegevens de RvA van u heeft.
   

Beveiliging persoonsgegevens

De RvA zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De RvA bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen via contact@rva.nl:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk, artikel 17 AVG).
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
 • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).
   

Cookiebeleid

Als de RvA informatie over uw surfgedrag op de website bijhoudt, wordt dat vooraf bekend gemaakt. De informatie is uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Nadere informatie over ons cookie beleid kunt u vinden in ons cookiestatement.

Contact

Voor algemene vragen over de privacybescherming binnen de RvA kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via contact@rva.nl.