Workshops eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling

Sinds 2017 heeft de RvA de werkwijze rondom de beoordeling van schema’s aangepast, zoals toegelicht in RvA document T033.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) of externe schemabeheerder voert een eigen beoordeling uit van het schema, inclusief validatie, waarmee wordt onderbouwd dat met het schema aan de accreditatievereisten kan worden voldaan. Hiervoor gebruikt de instantie het format zoals opgenomen in de bijlage van T033. De RvA voert vervolgens een evaluatie van deze eigen beoordeling uit.

In de afgelopen periode heeft de RvA een aantal van deze ‘eigen beoordelingen’ geanalyseerd. Hierbij is geconcludeerd dat enkele van deze beoordelingen inhoudelijk onvoldoende zijn voor een positieve evaluatie door de RvA. Dit laatste was dan ook aanleiding voor het organiseren van een workshop over dit onderwerp

Doel en inhoud workshop
Om de inhoud van de eigen beoordeling en de evaluatie door de RvA nader toe te lichten, organiseert de RvA een aantal workshops. Aan het einde van de workshop heeft u inzicht in de eisen die aan schema’s worden gesteld en de wijze waarop deze in de eigen beoordeling aan de orde moeten komen. De nadruk van deze sessies zal met name liggen op productcertificatie op basis van de EN-ISO/IEC 17065 . De doelgroep van deze workshops zijn externe schemabeheerders en instellingen die deze schema’s of eigen schema’s gebruiken. Ook voor beleidsmakers bij overheden en andere partijen die gebruikmaken van schema’s voor conformiteitsbeoordelingen kunnen de workshops toegevoegde waarde hebben.

Tot uiterlijk twee weken voor de sessie van uw keuze, kunt u een eigen beoordeling en een schema aanleveren ten behoeve van gebruik in de workshop. Deze schema’s en eigen beoordelingen zullen niet volledig worden behandeld, maar delen ervan kunnen als voorbeeld gebruikt worden in de sessie waar u zelf bij bent.

Data workshops
De workshops vinden plaats op dinsdag 10 juli, woensdag 12 september en donderdag 27 september in de middag. Inloop met lunch vanaf 12.30 uur, workshop van 13.15 uur tot 16.30 uur. Locatie: kantoor RvA, Daalseplein 101, Utrecht.

Per sessie is het minimum aantal deelnemers 6 personen, het maximum aantal deelnemers is 14. De indeling wordt gemaakt op basis van volgorde van aanmelding.

Kosten
Aan deelname aan de workshop zijn kosten verbonden ad is €325,- (exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) per persoon. Voorafgaand aan de workshop ontvangt u  een factuur.

Aanmelden
Aanmelden kan via bijgaand formulier. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar ontwikkeling@rva.nl. Ook de eigen beoordeling en schema ten behoeve van de workshop kunt u naar dit adres sturen.

Geïnteresseerd in andere data?
Mocht u niet kunnen op de geplande data, maar wel interesse hebben in de workshop, dan kunt u dat kenbaar maken. Heeft u interesse in een ander onderwerp dan productcertificatie op basis van de EN-ISO/IEC 17065, dan kunt u dit eveneens  (vrijblijvend) kenbaar maken via bijgaand formulier. Mogelijk worden dan extra workshops gepland.