Transitie ISO 20000-1:2011 naar ISO 20000-1:2018

In september 2018 heeft ISO de norm ISO 20000-1:2018 “Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements” gepubliceerd als opvolger van ISO 20000-1:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Besluiten
Tijdens de vergadering is besloten dat certificaten tegen ISO 20000-1:2011 zullen verlopen of worden ingetrokken voor 30 september 2021. Ook heeft IAF besloten dat de certificatie-instellingen (CI’s) voor 30 maart 2020 accreditatie voor certificatie tegen ISO 20000-1:2018 moeten hebben verkregen en dat de CI’s vanaf die datum geen initiële of hercertificatie-audits meer mogen uitvoeren tegen ISO 20000-1:2011.

Lees meer over de overgangsregeling in IAF Resolution 2018-14.

Werkwijze
De RvA heeft op basis van deze IAF-regeling een werkwijze voor de overgang naar deze norm bepaald. CI’s die geaccrediteerd zijn voor ISO 20000-1 kunnen vanaf 1 april 2019 een uitbreiding van de accreditatie aanvragen voor ISO 20000-1:2018. Bij deze aanvraag, die met het F105 formulier wordt ingediend, verstrekt de CI in ieder geval:

Een plan van aanpak voor de invoering van certificatie tegen ISO 20000-1:2018. Dit plan moet aantoonbaar gebaseerd zijn op een analyse van de verschillen tussen de beide versies van ISO 20000-1, en moet aantoonbaar invulling geven aan bovengenoemde besluiten van IAF;
Informatie over hoe ze de klanten heeft geïnformeerd over de transitieregeling voor certificatie tegen ISO 20000-1:2018;
Informatie waaruit blijkt dat auditoren en beslissers getraind zijn voor de nieuwe norm en hoe de competentie voor certificatie tegen deze norm in het managementsysteem is geborgd.
De RvA zal de aanvraag op basis van de verstrekte documenten beoordelen. De CI mag certificaten tegen ISO 20000-1:2018 uitgeven nadat de RvA een positief besluit over de uitbreiding van de accreditatie van de CI voor deze norm heeft genomen.

Bovenstaande houdt in dat de RvA de competentie van de CI voor ISO 20000-1:2018 niet vooraf door bijwoning van audits zal beoordelen. De verantwoordelijkheid voor een adequate introductie van ISO 20000-1:2018 ligt volledig bij de CI. Mocht later bij een RvA-beoordeling blijken dat certificaten tegen de nieuwe norm zijn uitgegeven waarbij de competentie van de CI voor ISO 20000-1:2018 niet aantoonbaar is, dan kan dit leiden tot een categorie A afwijking. Intrekking van door de CI uitgegeven certificaten tegen deze norm, kan nodig zijn om een dergelijke afwijking te sluiten.


Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.