Publicatie van Clarification ISO/CASCO inzake NEN-EN ISO/IEC 17021-1, paragraaf 9.5.3.2

Recentelijk heeft ISO/CASCO een ‘Clarification’ gepubliceerd met betrekking tot de eis uit paragraaf 9.5.3.2 uit de 17021-1 voor het toepassen van de voorgeschreven termijn voor verificatie van de correcties en corrigerende maatregelen voor een belangrijke afwijking. Aanleiding is de huidige COVID-19 problematiek en de beperkingen die dit met zich mee brengt voor het op locatie verifiëren van correcties en corrigerende maatregelen.

Conform de clarification kan een Certificerende Instelling in een specifieke situaties onderbouwd afwijken van de voorgeschreven termijn in paragraaf 9.5.3.2. Op voorwaarde dat de Certificerende Instelling per situatie de risico’s van het overschrijden van de voorgeschreven termijn heeft vastgesteld en dat zij onderbouwd waarom afwijking van de termijn in een specifiek geval gerechtvaardigd is.

Klik hier voor de volledige tekst van de Clarification.

Werkwijze RvA:
Toetsing vindt plaats tijdens de reguliere RvA beoordeling. Daar waar naar mening van de Certificerende Instelling sprake is van een situatie die een hoog risico kan opleveren voor de integriteit van de betreffende certificaten moet de CI haar RvA contactpersoon informeren, zoals ook beschreven in toelichtend document RvA-T051.