Tarievenbesluit 2023 & verhoging voorbereidings- en rapportagetijd

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 1 december 2022 de tarieven voor 2023 vastgesteld. Dit document (D001, Tarievenbesluit 2023) is op 23 december 2022 gepubliceerd op onze website en in de Staatscourant. Daarnaast wordt de voorbereidings- en rapportagetijd van Technical Assessoren verhoogd met 2 uur.

 

 

Verhoging voorbereidings- en rapportagetijd

Als RvA hechten we grote waarde aan klant- én medewerkerstevredenheid. We halen daartoe gericht feedback op. Als we kijken naar onze (externe) beoordeelaars zien we dat deze graag optreden voor de RvA vanuit de motivatie een bijdrage te willen leveren aan de kwaliteitsinfrastructuur. Vanuit die feedback komen meerdere signalen dat in de afgelopen jaren de verhouding tussen daadwerkelijk aan de beoordeling bestede tijd en de declarabele tijd steeds meer onder druk is komen te staan.

Naast de jaarlijkse aanpassing van de tarieven is daarom besloten tot een verhoging van de voorbereidingstijd van Technical Assessoren met 2 uur zodat de totale tijd voor voorbereiding en rapportage per beoordeling uit komt op 6 uur. Deze verhoging van de voorbereidingstijd geldt alleen voor de Technical Assessoren omdat zij in vergelijking met de Lead-assessoren, over het algemeen, minder werkroutine kunnen opbouwen ten aan zien van het leren kennen van de te beoordelen instelling alsmede de RvA-werkwijzen en -systemen.

De RvA streeft er naar de accreditatiekosten zo veel mogelijk toe te rekenen aan de gebruiker van de accreditatie. Het organiseren van beoordelingen in het buitenland vraagt een extra inspanning van de RvA kantoororganisatie ten opzichte van de beoordelingen in Nederland. Daarom is besloten voor beoordelingen in het buitenland een cross frontier accreditatie-fee in rekening te brengen. Hoewel deze besluiten geen direct effect hebben op de tarieven en het tarievenbesluit voor 2023, hebben ze uiteraard wel effect op de te factureren kosten aan klanten.

Tarievenbesluit gepubliceerd

Het bestuursteam van de Raad voor Accreditatie heeft op 1 december 2022 het tarievenbesluit 2023 vastgesteld. Dit document (D001, Tarievenbesluit 2023) is op 23 december gepubliceerd op onze website en in de Staatscourant.

Naast de jaarlijkse aanpassing van de tarieven, is besloten tot een verhoging van de voorbereidings- en rapportagetijd voor Technical Assessoren.

Meer informatie en vragen

De verhoging van de voorbereidingstijd voor de herbeoordelingen en controlebeoordelingen en de CFA-fee gelden met ingang van 1 januari 2023.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met uw vaste RvA-contactpersoon. Houdt u er rekening mee dat ons kantoor tussen Kerst en Oud en Nieuw is gesloten? Voor meer informatie over onze bereikbaarheid tijdens de feestdagen klik hier.