RvA Onpartijdigheidoverleg van start op 20 juni jl.

Eén keer per jaar komen de deelnemers aan het RvA Onpartijdigheidsoverleg bijeen om de onpartijdigheid van de RvA te bespreken en het bestuur van de RvA hierover te adviseren. Het Onpartijdigheidoverleg komt voort uit het voormalige Adviespanel belanghebbenden. Na een evaluatie in 2021, is het Adviespanel vernieuwd en verder gegaan onder de naam ‘Strategisch Adviesforum’.

De deelnemers bediscussieerden een door het managementteam opgestelde risicoanalyse over onze onpartijdigheid onder leiding van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de RvA. Tevens heeft een externe accountant (niet-zijnde de controlerend accountant van de RvA) de gehanteerde risicomethodiek beoordeeld. Deze bleek ook voor de deelnemers een bekende en acceptabele methode. Tijdens een constructieve uitwisseling over de inhoudelijke risicoanalyse, deelden de aanwezigen ook hun eigen visie op dit gebied. Zij stonden onder meer stil bij het belang om ‘integriteit’ regelmatig te agenderen bij zowel interne als externe medewerkers. Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de gevoeligheden die kunnen spelen bij de inzet van beoordelaars bij klanten in concurrerende markten, waren besproken thema’s.

Er is veel waardering voor de transparante wijze waarop de RvA zich openstelt voor de zienswijze van stakeholders. Met behulp van de waardevolle adviezen van deelnemers uit dit overleg, scherpt de RvA de risicoanalyse en de onderliggende concept Terms of Reference waar nodig verder aan.

Waarom een onpartijdigheidoverleg?

Met het RvA Onpartijdigheidsoverleg geeft de RvA invulling aan de eis in artikel 4.4.5 van de ISO/IEC 17011, waarin het volgende staat beschreven:

‘’The Accreditation body shall document and implement a process to provide opportunity for effective involvement by interested parties for safeguarding impartiality. The accreditation body shall ensure a balanced representation of interested parties with no single party predominating’’.

De RvA hecht veel waarde aan het jaarlijkse advies over haar onpartijdigheid. Om dit advies goed te borgen, stelden we een extra overleg in met de focus op deze taak.

Vaste deelnemers

De onderstaande belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het RvA Onpartijdigheidsoverleg:

  • Raad van Toezicht (RvA, voorzitter)
  • Fenelab
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • NVCI
  • Vereniging van Schemabeheerders
  • Vertegenwoordiging van de medische laboratoria
  • College Voorzitters van Bezwarencommissie (RvA)
  • Commissie Accreditaties (RvA)