RvA in gesprek met certificerende instellingen over CertSearch database

Op woensdag 12 januari organiseerde de RvA een online klantenbijeenkomst over de IAF CertSearch database. Ongeveer dertig certificerende instellingen namen deel. Matt Gantley, CEO UKAS en trekker van de IAF Certsearch Database, gaf op ons verzoek een presentatie.

CertSearch database

De geldigheid van certificaten controleren? Weten of een certificeringsinstelling is geaccrediteerd? Of dat een accreditatieinstelling lid is van IAF? Dat kan via de CertSearch database van International Accreditation Forum (IAF). De database geeft invulling aan het motto: ‘Eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’. 

Doel bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst was om certificerende instellingen goed te informeren over de database. Daarnaast bood de bijeenkomst de RvA de gelegenheid om de aanwezigen te raadplegen over hun kijk op de principes, doelen en de condities van het systeem.

Matt Gantley, CEO van de Britse accreditatie-instelling UKAS, gaf op verzoek van de RvA een presentatie over CertSearch. Gantley is voorzitter en trekker van de Database Management Committee bij IAF. Hij beantwoordde de vragen van CI’s over het systeem en nam ook de feedback ter harte.

Het grote aantal deelnemers toont aan dat de meeting in een behoefte voorzag.

Reacties en vragen

In de sessie is onder meer gesproken over de impact van de database voor CI’s. Zo vormt de publiekelijke vermelding van de verloopdatum van een certificaat in het systeem een issue. Dit is voor certificatie-instellingen marktgevoelige informatie. De reactie hierop vanuit IAF is dat de verloopdatum niet langer publiekelijk wordt vermeld.

Andere vragen van de instellingen betroffen een eventuele overlap van IAF CertSearch Database met andere databases, de rol van de IT-provider en het verplichtende karakter van de database. Dit laatste punt onderzoekt de RvA nog. Vraag is in hoeverre de RvA een eventuele verplichting voor deelname aan deze database wil of kan opleggen. Roeland Nieuweboer hierover: “Wij geloven sterk in de toegevoegde waarde van de CertSearch Database. Het biedt voordelen en is een up-to-date instrument. Alles staat en valt wel met de businesscase, het onderliggende verdienmodel. Iets dergelijks moet wel worden bekostigd. Het werkt eigenlijk alleen als je een ‘fully populated’ database hebt. Anders biedt het te weinig. Daarom komt men vanuit de IAF werkgroep met het idee van een verplichting. De vraag is wel of wij als RvA het tot een verpichting willen of kunnen maken. We hebben hier ook contact over met het ministerie en de branchevereniging. In ieder geval is de Database een fantastische ontwikkeling.”

Vervolgstappen

IAF initieert in de eerste helft van dit jaar een reactieperiode. IAF-leden mogen dan op het beleid rondom de database te reageren. De RvA neemt, als IAF-lid, de input vanuit deze sessie mee in haar reactie. De RvA zal certificeringsinstellingen over de uitkomsten van deze reactieperiode en het besluit over het verplichtende karakter van de database informeren.