Prof. dr. E. Bakker per 1 juli 2017 benoemd als lid commissie accreditaties (CA) RvA

Per 1 juli 2017 is de heer prof. dr. E. Bakker benoemd als lid van de commissie accreditaties (CA). De commissie accreditaties adviseert de bestuurder van de RvA over het verlenen van accreditaties en bestaat uit vier leden. CA-leden worden benoemd door de raad van toezicht RvA. Op basis van de RvA-statuten is de benoeming voor een periode van drie jaar en zijn leden tweemaal herbenoembaar.

De laatste termijn van de heer dr. W. Huisman is inmiddels verstreken. In de opvolging van de heer Huisman als lid met een achtergrond in de zorg en specifiek medische laboratoria, wordt voorzien met de benoeming van de heer Bakker. Professor Bakker is klinisch moleculair geneticus en was tot voor kort verbonden aan de afdeling Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en is auteur/ co-auteur van vele wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken.

Met het aantreden van de heer Bakker blijft de kennis van alle disciplines binnen de CA geborgd. De RvA is dan ook blij met zijn benoeming door de raad van toezicht.

De CA heeft unaniem besloten dat de voorzittersrol die door de heer Huisman werd vervuld, wordt overgenomen door de heer prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher (bestaand lid van de CA). De RvA is blij met deze opvolging en is de heer Huisman zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn lidmaatschap en zijn voorzittersrol CA in de afgelopen jaren heeft vervuld.

Voor meer informatie over de commissie accreditaties en de overige leden van de CA verwijzen wij u graag naar de pagina toezicht en advies op deze website.