Opbrengst RVA Klantbijeenkomsten 2022

In de 2de helft van 2022 organiseerde de RvA vier goed bezochte klantbijeenkomsten. We kozen hierbij voor een indeling op basis van accreditatienormen. Dit om de herkenning en uitwisseling tussen de deelnemers te bevorderen. In de praktijk werkte dat inderdaad zo uit. Er ontstond een levendige dialoog tussen de aanwezigen. De uitwisseling was open en opbouwend kritisch.

Voor alle bijeenkomsten gold dat er twee algemene vragen over onze dienstverlening voorlagen:

  • Hoe kan de RvA klanten terzijde staan bij leren en verbeteren?’
  • ‘Hoe vindt u dat dit nu gaat tijdens communicatiemomenten in het accreditatieproces?’

Daarna volgden één of meerdere accreditatienorm specifieke vragen, die verschilden per klantgroep. In dit bericht leest u over de meest genoemde punten en wat RvA al doet of gaat doen met de input vanuit deze bijeenkomsten.

Meest genoemde punten

Dit doen we goed:
Deelnemers ervaren tijdens de beoordelingsdagen dat er een andere wind waait bij de RvA. Er is veel meer een dialoog met ruimte voor vragen. Daardoor zijn gesprekken leerzamer. Tijdens het openingsgesprek zien de aanwezige klanten het als een pluspunt dat de nadruk wordt gelegd op gezamenlijkheid ‘we doen het samen’. Dat bevordert de open sfeer. Daarnaast ervaren de deelnemers het openings- en het slot gesprek als informatief en gericht op verbeteren.

De mogelijkheid die de RvA beoordelingsteams hebben om afwijkingen eventueel te kunnen sluiten op basis van een Oorzaakanalyse, Omvanganalyse en (voorgestelde) Oplossing, in de praktijk 3-O systematiek genoemd, wordt door de klant als positief ervaren.

De communicatie met de RvA contactpersoon is laagdrempelig. Ook de vaste overleggen gedurende het jaar tussen RvA en de klant worden als nuttig en prettig ervaren. Met bereidheid tot samenwerken.

De RvA legt de lat hoog, dat heeft voordelen. RvA Accreditatie geeft daarmee erkenning van de eigen kwaliteit.

Tot slot vindt men de frequentie van nieuwsbrieven en andere berichten goed.

Dit kan beter:
Versnellen van het in behandeling nemen en afwikkelen van met name uitbreidingsaanvragen is een vaak genoemd punt tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast klonk het verzoek om ook bij uitbreidingsaanvragen de beoordeling af te sluiten met een slotgesprek.

Meer transparantie op de inhoud van de beoordeling zodat de organisatie zich beter kan voorbereiden was ook een regelmatig genoemd punt.

Er is een brede wens dat RvA meer gaat functioneren als kennisplatform. Zowel door een groter aanbod van trainingen, het meer delen van informatie, voorlichting geven, alsmede de kennisuitwisseling tussen klanten onderling te faciliteren.

Rond communicatie ziet men graag meer tussentijdse contactmomenten met de RvA. Naast meer contact met de eigen contactpersoon (PCA), spreekt men voor inhoudelijke vragen liever direct met de Technisch Coördinator Accreditaties(TCA).

Onze inzet naar aanleiding van input uit klantbijeenkomsten

De RvA staat niet stil. Verschillende genoemde verbeterpunten en -wensen hebben we het afgelopen jaar al doorgevoerd of staan op de planning om te realiseren. Rond een aantal andere genoemde punten lopen er diverse projecten waarvan we de eerste resultaten in 2023 verwachten. Via deze Nieuwsbrief, LinkedIn of gerichte mailing aan klanten, houden we u op de hoogte.

Tot slot

De dialoog met onze klanten vinden wij heel belangrijk. Ook in 2023 gaan we met hen in contact om hun mening op te halen.