De RvA zet belangrijke stappen richting de toekomst

Uitkomst eindrapport evaluatie ministerie van Economische Zaken en Klimaat over doeltreffendheid en doelmatigheid Raad voor Accreditatie

scherm met grafiek

Eens in de vijf jaar evalueert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Raad voor Accreditatie (RvA). In opdracht van het ministerie voerden bureaus AEF/SEO het onderzoek uit. De RvA benut deze evaluatie om van te leren en om de samenwerking met stakeholders te versterken. De onderzoekers concludeerden dat de RvA de afgelopen vijf jaar op een doelmatige en doeltreffende wijze uitvoering heeft geven aan haar taken. Daarnaast stelt de eindrapportage: De RvA heeft binnen een interne en externe dynamische context, bijgedragen aan de maatschappelijke waarde van accreditatie. Op 14 februari 2022 informeerde Minister van EZK Micky Adriaansens het parlement over de uitkomst van dit eindrapport. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen waartoe ook de RvA behoort, schrijft deze evaluatie voor.

Annet Jonk, Directeur Mededinging en Consument bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt hierover: “Ik ben blij met de uitkomsten van deze evaluatie. Accreditatie is een nuttig beleidsinstrument dat breed inzetbaar is. In regelgeving kan met gebruik van accreditatie worden aangesloten bij het zelfregulerend vermogen van de markt. De RvA zorgt voor vertrouwen in het systeem van zelfregulering. En daarmee in de kwaliteit van producten en diensten.”

Aanzienlijke professionaliseringslag

De RvA heeft gedurende de evaluatieperiode 2016-2020 een aanzienlijke professionaliseringsslag gemaakt. Er zijn belangrijke stappen gezet richting de toekomst, stelt het onderzoeksbureau in haar rapport. De RvA opereert over het algemeen doeltreffend en doelmatig en wordt daarbij ondersteund door een effectieve interne en externe governancestructuur. Ook is de RvA zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en reageert daar waar mogelijk op. Het rapport onderstreept het belang om de ingezette digitalisering en de meer extern gerichte houding van het huidige tweekoppige bestuur verder te versterken en uit te breiden.

Aandachtspunten

De onderzoekers geven de RvA ook een aantal aanbevelingen mee:

  • Blijf investeren in digitaliseren en risico gebaseerd werken en houd daarbij oog voor andere veranderkundige aspecten.
  • Investeer in communicatie richting klanten en beoordelaars.
  • Blijf samen met beleidspartners zoeken naar manieren om de maatschappelijke waarde van accreditatie te vergroten.
  • Verken (met klanten) de mogelijkheden om doorlooptijden te verkorten en administratieve lasten te beperken.

Roeland Nieuweboer, bestuursvoorzitter RvA, is blij met de conclusies uit het rapport. “Ik ben trots op de prestaties die we met alle collega’s hebben neergezet. Mooi dat de onderzoekers dat hebben opgemerkt. We waarderen de bijdrage van de vele stakeholders en klanten aan het onderzoek. De respons van 61% op een enquête onder onze klanten onderstreept hun grote betrokkenheid. De aanbevelingen die zo tot stand kwamen, zijn voor ons waardevolle reflecties die ons helpen ons werk beter te doen. Met onze Strategie 2021-2025 als uitgangspunt, geven we de komende jaren verder invulling aan onze bijdrage aan het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. De genoemde aandachtspunten sluiten aan bij onze strategische doelstellingen. We boeken hier al de eerste resultaten op.”

Klik hier voor het volledige eindrapport AEF/SEO.