Wijziging Beleidsregel BR010 en Voorschrift VR003

26-07-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 en voorschrift VR003 gewijzigd.
In beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.
In voorschrift VR003 zijn de regels voor het gebruik van RvA accreditatiemerken en logo’s beschreven.

Beleidsregel BR010:

Hieronder een samenvatting van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BR010-versie 5 van 22 maart 2017:

 • Nieuwe verordeningen/richtlijnen zijn toegevoegd en vervallen richtlijnen zijn verwijderd in bijlage 2. De richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (2014/29/EU) is toegevoegd;
 • ‘Archeologie’ is toegevoegd als werkterrein onder de EN ISO/IEC 17065;
 • EN ISO 17034 is toegevoegd bij ISO Guide 34;
 • In bijlage 2 is de voorkeursnorm voor accreditatie, zoals vastgelegd in document EA-2/17 verwerkt en is toegevoegd dat de EN ISO/IEC 17020 de norm is voor geaccrediteerde interne instanties;
 • De verordening voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) is verplaatst van de individuele normen die voor accreditatie kunnen worden gebruikt, naar bijlage 2 en ook daar is de voorkeursnorm uitgewerkt in de tabel.
 • De richtlijn vervoerbare drukapparatuur stond zowel in bijlage 2 genoemd als onder de EN ISO/IEC 17020. Aangezien voor deze richtlijn alleen accreditatie onder de EN ISO/IEC 17020 wordt verleend, is ze verwijderd uit bijlage 2.
 • Toegevoegde werkterreinen: ‘asset management’ onder de EN ISO/IEC 17021-1, ‘validatie en verificatie volgens de MRV (2015/757)’ onder de EN ISO/IEC 14065, ‘Forensisch onderzoek plaats delict’ onder EN ISO/IEC 17020 en ‘medische referentielaboratoria’ onder EN ISO/IEC 17025 (kalibratie).

Klik hier voor de laatste versie van de BR010.


Voorschrift VR003:

Ten opzichte van versie 3 van 10 augustus 2016 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • De consequentie van IAF-resolutie 2017-19, die het CI’s verbiedt in de geaccrediteerde scope voor persoonscertificatie niet-geaccrediteerde certificaten uit te geven, is in Artikel 11 verwerkt.
 • De mogelijkheden voor gebruik van een algemeen logo van een groep bedrijven / een concern zijn beter toegelicht in Artikel 12 en Artikel 43.
 • Het verplicht gebruik van het accreditatiemerk, of een verwijzing naar de geaccrediteerde status, voor managementsysteemcertificatie en persoonscertificatie is opgenomen in Artikel 20.
 • De regels voor rapportage met rapporten van meerdere instellingen zijn (nader) toegelicht in Artikel 22.
 • De verplichting om klanten te informeren over (gedeeltelijke) schorsing of intrekking van de accreditatie is toegevoegd in Artikel 41.
 • De wijzigingen in normnummering van normen gebruikt voor accreditatie zijn doorgevoerd in bijlage 1.

Klik hier voor de laatste versie van VR003.


Klik hier voor de aankondiging van wijziging van BR010 en VR003 in de Staatscourant