Werkwijze RvA voor transitie naar ISO 22000:2018

12-12-2018

In juni 2018 is ISO 22000:2018 “Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005. De RvA heeft een werkwijze voor de overgang naar deze norm geformuleerd.

Overgangsregeling
Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 besloten geen nadere invulling te geven aan de overgangsregeling voor deze nieuwe versie, behoudens dat bepaald is dat de certificaten die worden uitgegeven tegen ISO 22000:2005 geen geldigheidstermijn mogen hebben die verder ligt dan 29 juni 2021 (zie IAF Resolution 2018-15).

Werkwijze
De RvA hanteert voor de overgang naar deze norm de volgende werkwijze:

1. De certificatie instellingen (CI’s) die geaccrediteerd zijn voor ISO 22000 zullen aan de RvA moeten aantonen dat ze de nieuwe norm op een correcte wijze hebben geïmplementeerd. Dit houdt in dat de CI minimaal de volgende maatregelen moet kunnen aantonen: 

  • De CI heeft een plan van aanpak opgesteld op basis van een analyse van de verschillen tussen de beide versies;
  • De klanten zijn geïnformeerd over de wijzigingen en over de wijze van transitie naar een certificaat voor ISO 22000:2018;
  • Auditoren en beslissers zijn getraind voor de nieuwe norm;
  • De benodigde wijzigingen zijn in het management systeem geborgd.

2. De RvA zal bij de reguliere beoordelingen toetsen of de CI de nieuwe norm op een adequate wijze heeft geïntroduceerd. De afwezigheid van bovenstaande maatregelen kan daarbij aanleiding zijn tot een afwijking tegen de accreditatievereisten.

Introductie ISO 22000:2018
Bovenstaande houdt in dat de RvA de competentie van de CI voor ISO 22000:2018 niet vooraf zal beoordelen. De verantwoordelijkheid voor een adequate introductie van de certificatie volgens ISO 22000:2018 ligt bij de CI’s. Mocht bij een beoordeling door de RvA blijken dat certificaten tegen de nieuwe norm zijn uitgegeven zonder dat aantoonbaar is dat de CI competent was, dan kan dit leiden tot categorie A afwijkingen waarvoor intrekking van de uitgegeven certificaten onderdeel zal zijn van de door de CI te nemen maatregelen.

De RvA stelt de CI’s echter in de gelegenheid een extra beoordeling door de RvA aan te vragen ter beoordeling van de maatregelen die de CI heeft genomen ter introductie van ISO 22000:2018. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de contactpersoon binnen de RvA.

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.