Nieuws

Nieuws uit 2017

Publicatie nieuw toelichtend document T047 betreffende de invoering van EN ISO 17034:2016.

19-12-2017

Toelichtend document RvA-T047 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van EN ISO 17034:2016 "General requirements for the competence of reference material producers".

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

19-12-2017

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

Lees verder

EA Peer Review Trainingen bij de RvA

19-12-2017

Op 6-7 december en 14-15 december jl. heeft ten kantore van de RvA een tweetal EA-workshops plaatsgevonden. De workshops waren gericht op het trainen van Peer Review Teamleiders  en Teamleden met een focus op de nieuwe ISO/IEC 17011:2017.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T040 (Schaduwonderzoeken)

18-12-2017

Toelichtend document RvA-T040 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van schaduwonderzoeken.

Lees verder

Tarieven 2018

13-12-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 27 november 2017 de tarieven voor 2018 vastgesteld.

Lees verder

Revisie ISO/IEC 17025:2017 competentie-vereisten voor test- en kalibratielaboratoria

07-12-2017

Op 30 november 2017 is de ISO/IEC 17025:2017 verschenen als opvolger van de ISO/IEC 17025:2005. De afgelopen drie jaar is aan deze revisie gewerkt binnen ISO werkgroep 44, waarin ook de RvA deelnam.

Op korte termijn wordt nadere informatie verstrekt over het invoeringstraject voor de ruim 300 RvA- accreditaties die tegen deze norm verleend zijn.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

06-12-2017

Op 22 en 23 november jl. is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Berlijn, Duitsland. Een (Engelstalige) samenvatting van de besluiten uit de vergadering kunt u hier downloaden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2017

06-12-2017

In november 2017 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Oud-minister drs. Stef. A. Blok benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

05-12-2017

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Oud-minister drs. Stef A. Blok is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (‘RvA’). Stef Blok volgt drs. Ed H.T.M. Nijpels op die als voorzitter aan het eind van zijn statutaire zittingstermijnen was gekomen.

Lees verder

Resultaten algemene vergadering IAF en ILAC

10-11-2017

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben eind oktober jl. hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Vancouver.

Lees verder

UN-RIAS Conferentie: 'Moving the frontiers for Internal Audit’

03-11-2017

Logo OPCW

Jaarlijks organiseert de UN-RIAS, een onderdeel van RIAS  Representatives of Internal Audit Services of United Nations organisations, multilateral financial institutions and other associated intergovernmental organisations, een conferentie. Dit jaar werd de meeting van 28 tot 31 augustus gehouden bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) te Den Haag. Meer dan 80 deelnemers afkomstig van ruim 50 internationale organisaties waren hierbij aanwezig.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2017

29-10-2017

In oktober 2017 hebben 8 organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisaties is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol M001 en nieuw toelichtend document T046

25-10-2017

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-M001 (Point of Care Testing (POCT)) en een nieuw toelichtend document T046 (Medische Laboratoria; toelichting op de EN ISO 15189:2012) gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol L005 betreffende de accreditatie van asbest laboratoriumtesten

25-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol L005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van asbest laboratoriumtesten. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol I003 betreffende inspectie van bodembeschermende voorzieningen.

25-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I003 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Introductiefilmpje 'Expert voor de RvA' gepubliceerd!

25-10-2017

Het introductiefilmpje over het ‘reilen en zeilen’ als expert / vakdeskundige voor de RvA is nu te zien op onze website Werken voor de RvA.

Lees verder

Publicatie (nieuwe versie) specifiek accreditatieprotocol C010 (ISMS certificatie) en C023 (Certificatie Assesmanagementsystemen)

25-10-2017

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C010 (ISMS) en een nieuw SAP-C023 (certificatie van assetmanagementsystemen) gepubliceerd.

Lees verder

Benieuwd hoe accreditatie bijdraagt aan het CETA-verdrag tussen de EU en Canada?

18-10-2017

Het CETA-verdrag (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen de EU en Canada betekent het afschaffen van heffingen op de handel in goederen en diensten en bevat daarnaast maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het openstellen van elkaars markten moet een flinke impuls geven aan de economische groei. Het CETA-verdrag trad op 21 september jl. (voorlopig) in werking.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I002 voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen

18-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 4 oktober 2017.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol M000 betreffende de accreditatie van Medische laboratoria (algemeen).

18-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving over de accreditatie van Medische laboratoria. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 5 oktober 2017.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende de EN ISO 15189 scopes voor medische laboratoria.

18-10-2017

Toelichtend document RvA-T044 beschrijft het RvA-beleid en de werkwijze ten aanzien van het gebruik van scopes van medische laboratoria. Deze toelichting is van toepassing op de accreditatie van alle medische laboratoria die op dit moment geaccrediteerd zijn tegen EN ISO 15189 of een aanvraag hiervoor gaan indienen of hebben ingediend.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol L006 betreffende AP06.

04-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

04-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties September 2017

04-10-2017

In september 2017 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Implementatie EA-7/04: certificering van Milieuzorgsystemen en voldoen aan wetgeving.

18-09-2017

In mei 2017 is een actualisatie van de EA-7/04 gepubliceerd. Dit EA ‘Mandatory Document’ geeft inzicht in de relatie tussen een gecertificeerd Milieuzorgsysteem (MZS) en het voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T018 betreffende acceptabele herleidbaarheid.

12-09-2017

Toelichtend document RvA-T018 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot acceptabele herleidbaarheid.

Het beleid van de RvA is gebaseerd op ILAC-P10:01/2013.

Lees verder

Ir. Peter van Rhede van der Kloot per 31 augustus 2017 benoemd als lid raad van toezicht RvA

04-09-2017

Per 31 augustus 2017 is de heer ir. P.F. van Rhede van der Kloot benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Ir. Peter van Rhede van der Kloot vult de vacature in die ontstaat na het aftreden van de heer ing J. Visser die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2017

04-09-2017

In augustus 2017 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden

Lees verder

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

25-08-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft als doel het doen van meldingen van misstanden binnen organisaties te stimuleren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen. Ook de RvA is verplicht een Meldregeling te hanteren. Op 15 maart jl heeft het bestuur dan ook een Meldregeling vastgesteld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2017

02-08-2017

In juli 2017 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Informatieprotocol Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) - RvA

28-07-2017

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 26 juli jl. een informatieprotocol ondertekend dat moet bijdragen aan een efficiënter en effectiever toezicht op het terrein van energie voor vervoer.

Lees verder

39e Ledenvergadering EA - benoeming Ed Wieles als lid van de EA Executive Committee

28-07-2017

Per 1 januari a.s. vinden bestuurswisselingen bij de European Accreditation Organisation (EA) plaats.

Lees verder

Publicatie SAP-I007 betreffende de Accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie)

18-07-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Gezocht: Procesmanager Accreditaties

14-07-2017

De RvA zoekt een Procesmanager Accreditaties ten behoeve van de unit Zorg met een achtergrond in de medische laboratoriumdiagnostiek. De unit Zorg is één van de vier operationele afdelingen binnen de RvA. Wij zijn op zoek naar collega die sterk is in plannen en organiseren en goed gestructureerd kan werken.

Lees verder

Prof. dr. E. Bakker per 1 juli 2017 benoemd als lid commissie accreditaties (CA) RvA

06-07-2017

Nieuwe accreditaties juni 2017

06-07-2017

In juni 2017 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Prof. dr. J. van den Heuvel per 1 augustus 2017 benoemd als lid raad van toezicht RvA.

29-06-2017

Per 1 augustus 2017 is de heer prof. dr. J. van den Heuvel benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Jaap van den Heuvel vult de vacature in die ontstaat na het aftreden van de heer dr. A.G.M. Buiting, die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

Lees verder

Chinese inspectie-instelling geaccrediteerd!

28-06-2017

Wilt u meer weten over de verschillen tussen management systeem normen en competentie gebaseerde normen?

28-06-2017

Lees dan vooral de nieuwe brochure van ISO-CASCO: ‘Competency or management based standards?'.

Lees verder

Implementatie IAF MD 17

19-06-2017

Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatieprotocollen C004 (Certificatie van QMS o.b.v. ISO 9001) en C005 (Certificatie van EMS volgens ISO 14001).

19-06-2017

Specifiek Accreditatieprotocollen C004 en C005 bevaten een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen volgens ISO 9001 (C004) danwel volgens  ISO 14001 (C005). Deze SAPs dienen in samenhang met SAP-C000 te worden gelezen, en in de SAPs worden enkel aanvullende of afwijkende aspecten opgenomen. Dit betekent dat delen van de nummering ontbreken (informatie is dan al te vinden in SAP-C000).

De SAPs dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Website: Werken voor de RvA nu 'live'!

12-06-2017

Om succesvol te blijven als Nationale Accreditatie-instantie, is het belangrijk dat de RvA blijvend beschikt over een breed netwerk van experts / beoordelaars. We gebruiken voor het aantrekken van deze specialisten het eigen RvA-netwerk al veelvuldig. Aanvullend hierop gaan we actief gebruik maken van de sociale media, zodat we nog beter toegang  krijgen tot de benodigde expertise. Zoals aangekondigd in ons onlangs verschenen Publieksverslag 2016 is sinds vandaag de hiervoor speciaal ontwikkelde website http://www.werkenvoorderva.nl/ ‘live’ gegaan.

Lees verder

EA MLA Rapport 2016

09-06-2017

De European co-operation for Accreditation (EA) heeft haar MLA jaarverslag over 2016 gepubliceerd.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie dag: 9 juni 2017

09-06-2017

Vandaag is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’.  Ter gelegenheid hiervan heeft de European co-operation for Accreditation (EA) een video ontwikkeld waarin het belang van accreditatie in dit speelveld helder uiteen wordt gezet: https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

Lees verder

Publicatie nieuwe versie SAP-C021 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen o.b.v. ISO/IEC 13485

06-06-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C021 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 13485. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Vacature Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement

01-06-2017

Deze vacature is inmiddels gesloten

Lees verder

Publieksverslag 2016 van de RvA

16-05-2017

Het publieksverslag van de RvA over 2016 is gepubliceerd op onze website in een doorbladerbare pdf.

Lees verder

RvA bij de eerste ondertekenaars EA-MLA voor ISO / IEC 17043

15-05-2017

Sinds 27 april jl is de RvA een van de twaalf accreditatie-instanties waarvan de peer- evaluatie voor deze nieuwe MLA door de EA-Multilateral Agreement Council met een positief besluit is afgerond. De ISO/IEC 17043 is de opvolger van ISO-Guide 43 en is van toepassing voor organisatoren van ringonderzoeken.

Lees verder

10e Wereld Accreditatie Dag: 9 juni 2017

14-05-2017

Op 9 juni 2017 is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’. 

Lees verder

Publicatie nieuwe versies specifieke accreditatieprotocollen C000 (17021-1), L001 (17020 en 17025) en V001 (14065)

10-05-2017

De Raad voor Accreditatie heeft nieuwe versies gepubliceerd van de SAP-C000, -L001 en -V001.
Deze protocollen dienen als praktische aanvullingen op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Vervanging BR008 (Beleidsregel Klachten RvA)

03-05-2017

De RvA heeft Beleidsregel BR008 ingetrokken.

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2017

03-05-2017

In april 2017 hebben tien organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2017

03-04-2017

In maart 2017 hebben vijftien organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Wijziging werkterreinen RvA in beleidsregel BR010

30-03-2017

De RvA heeft onlangs Beleidsregel BR010 gewijzigd.
In Beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Lees verder

Freelance vakdeskundige liftinspecties

18-03-2017

De RvA is doorlopend op zoek naar externe specialisten: vakdeskundigen die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van conformiteitverklarende organisaties. Op dit moment zoeken wij op korte termijn vakdeskundigen op het gebied van liftinspecties.

Lees verder

Vacature projectassistent

12-03-2017

Deze vacature is inmiddels gesloten.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie document RvA-T015 betreffende een toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

07-03-2017

Toelichtend document RvA-T015 legt uit hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2017

27-02-2017

In februari 2017 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

21-02-2017

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Lees verder

Vacature raad van toezicht RvA

18-02-2017

De raad van toezicht van de RvA ziet erop toe dat het bestuur de doelstellingen van de RvA als onafhankelijke toezichthouder op het gebied van kwaliteitsborging realiseert. Omdat een van de vijf leden van de raad niet meer herbenoembaar is, komen wij graag in contact met kandidaten voor deze functie.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T025 betreffende de Scope van testlaboratoria (ISO/IEC 17025).

13-02-2017

Toelichtend document RvA-T025 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de vermelding van geaccrediteerde testen, en eventuele bijbehorende monsternemingen, op scopes van RvA-geaccrediteerde testlaboratoria.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T032 betreffende de implementatie van ISO/IEC 17021-1:2015.

13-02-2017

Toelichtend document RvA-T032 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van ISO/IEC 17021-1:2015.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2017

31-01-2017

In januari 2017 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature lead-assessor medische laboratoria 15189

31-01-2017

De RvA zoekt op korte termijn een lead-assessor met een specialisatie in medische laboratoria (norm ISO 15189).

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie (algemeen) en publicatie nieuwe versies van specifieke beoordelingsprotocollen 17024

26-01-2017

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van personen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 25 januari 2017.

De Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP's) zijn specifiek opgesteld voor SZW-beoordelingen: beoordelingen die in het kader van het aanwijzingsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsvinden. Ze geven een korte beschrijving en dienen als praktische aanvullingen op het reglement R020.
De betreffende SBP's zijn gereviseerd op 25 januari 2017.

Lees verder

Rekenkamer vindt systeem van CE-markeringen kwetsbaar

22-01-2017

Op 19 januari 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd waarin de werking en het effect van CE-markeringen is onderzocht.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol M001 betreffende de accreditatie van Point of Care Testing (POCT)

16-01-2017

Specifiek Accreditatieprotocol M001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT).
Accreditatie voor POCT is alleen mogelijk indien de instelling beschikt over een ISO 15189 accreditatie. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Veranderingen met betrekking tot schemabeheer en evaluatie van schema’s (toelichtend document T033 en beleidsregel BR012)

04-01-2017

Wijzigingen in toelichtend document RvA-T033 en publicatie beleidsregel BR012

De RvA heeft onlangs het toelichtend document RvA-T033 ‘Toelichting op de eisen voor conformiteitsbeoordelingsschema’s ’gewijzigd. Deze toelichting is relevant voor instellingen die een conformiteitsbeoordelingsschema (verder ‘schema’) ontwikkelen en/of een schema van een externe partij (willen) gebruiken onder accreditatie. In relatie met dit toelichtend document is ook een nieuwe beleidsregel gepubliceerd, beleidsregel BR012 ‘Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema’s’. RvA Reglement R013 ‘Reglement voor de Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders’ is ingetrokken.

Lees verder

Tarieven 2017

02-01-2017

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 15 december 2016 de tarieven voor 2017 vastgesteld.

Lees verder