Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR006 en BR010

04-07-2016

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, te weten BR006 en BR010. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Beleidsregel BR006

Beleidsregel BR006 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot de behandeling van bezwaren.

Ten opzichte van versie 1 d.d. 17-08-2010 zijn, naast enkele tekstuele aanpassingen, in deze versie de volgende wijzigingen verwerkt:

  • Het toepassingsgebied van deze beleidsregel is geactualiseerd;

  • Het begrip ‘arbiter’ is vervangen door het begrip ‘voorzitter’;

  • Aan Artikel 8 is een tweede lid toegevoegd;

  • In Artikel 11 zijn twee leden verwijderd;

  • Verwijdering artikel 17 in vorige versie (beslissing) aangezien deze bepalingen al in de Algemene wet bestuursrecht zijn opgenomen.

 Klik hier voor de laatste versie van de BR006.

Beleidsregel BR010

Beleidsregel BR010 beschrijft het beleid van de RvA betreffende de werkterreinen.

Ten opzichte van versie 3 d.d. 23 mei 2014 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

  • Toegevoegd is bijlage 2, waarin alle richtlijnen en verordeningen zijn opgenomen die in het kader van productveiligheid worden geaccrediteerd waarvoor instellingen worden aangemeld en gebruik wordt gemaakt van de modulestructuur zoals vastgelegd in besluit 768/2008 en de Blauwe Gids;

  • Verwijderd zijn de vervallen richtlijnen/verordeningen 2007/859 en 352/2009;

  • Toegevoegd is Verordening 910/2014;

  • Toegevoegd bij persoonscertificatie is de geografische beperking tot Nederland. Daarnaast zijn een aantal werkgebieden verwijderd en er is een werkgebied toegevoegd;

  • Bij de medische laboratoria is Biometrie toegevoegd

Klik hier voor de laatste versie van de BR010.