Wijziging Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP) voor SZW-beoordelingen

05-02-2015

In de Staatscourant 2014, nr. 36339, van 18 december 2014 is de volgende Regeling gepubliceerd:

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000180143, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

In deze Regeling zijn de wijzigingen opgenomen in de Werkveldspecifieke Documenten voor Aanwijzing en Toezicht (WDA&T) en de Werkveldspecifieke Certificatieschema’s (WSCS), voor aanwijzing/aanmelding door SZW. De belangrijkste wijzigingen betreffen de overgang naar de nieuwe accreditatienormen NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012, 17024:2012 en 17065:2012 en de verwijzingen naar paragrafen van deze normen.
Een aantal schema’s is ook inhoudelijk aangepast. Dit betreft met name de persoonscertificatieschema’s voor asbest (DIA, DTA en DAV), duikerarts en kraanmachinisten. Ook in de schema’s voor drukapparatuur (kelderbierinstallaties) en de Machinerichtlijn (hoofdstuk 5, Toezicht) zijn inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.

Omdat met de publicatie van de nieuwe versie van EA-2/17 de status van het EA-document is gewijzigd, wordt bij de beoordelingen voor de Europese Richtlijnen geen gebruik meer gemaakt van het document EA-2/17. Inhoudelijk maakt dit voor de beoordelingen niet veel verschil. De beoordeling wordt nu, voor wat betreft de eisen aan Notified Bodies (NoBo’s), uitgevoerd tegen de eisen van het Europese Besluit (EG) 768/2008. De hierin opgenomen eisen zijn nagenoeg identiek aan de eisen in EA-2/17. De RvA heeft de Specifieke Beoordelingsprotocollen(SBP) aangepast aan de gepubliceerde wijzigingen en nieuwe versies van deze protocollen gepubliceerd op de RvA-website.

De nieuwe SBP's staan bij de beoordelingsdocumenten op onze website.