Overname certificaten van MKB Certificatie B.V.

02-04-2013

Via dit nieuwsbericht informeren wij certificerende instellingen over de gevolgen van het intrekken van de accreditatie van MKB Certificatie B.V.

De RvA heeft per 30 november 2012 de accreditatie van MKB Certificatie B.V. ingetrokken. Deze intrekking betekent dat MKB Certificatie B.V. de RvA een overzicht zou moeten overleggen van de certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven en de geaccrediteerde certificaten per 30 mei 2013 zou moeten intrekken.

Op 26 maart 2013 is echter het faillissement uitgesproken over MKB Certificatie B.V. Dit betekent dat de RvA het overzicht van de certificaten die door MKB Certificatie B.V. onder accreditatie zijn uitgegeven niet heeft en mogelijk ook niet meer zal krijgen.

In deze notitie licht de RvA toe op welke wijze de certificaten van MKB Certificatie B.V. kunnen worden overgenomen door een andere certificatie-instelling. De RvA zal daarnaast, samen met de respectievelijke schemabeheerders, een zo compleet mogelijk overzicht opstellen van de huidige certificaathouders en hen over de consequenties informeren.

1. Certificaten voor ISO 9001, ISO 14001, VCA en CKB

De certificatie-instellingen die opereren onder de accreditatie van de RvA zijn voor de accreditatie van managementsystemen gehouden aan de regels die IAF op dit punt heeft gepubliceerd door middel van het document “IAF MD2:2007 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems”. Ten aanzien van het overnemen van certificaten die door een CI zijn afgegeven waarvan de accreditatie is beëindigd stelt dit document:

“In cases where certification has been granted by a certification body which has ceased trading or whose accreditation has expired, been suspended or withdrawn, the accepting certification body may consider such a certification for transfer at its discretion. In such cases, before it proceeds with the transfer, the accepting certification body shall obtain agreement from the accreditation body, ….”

De RvA zal accepteren dat niet vooraf goedkeuring van de RvA is/wordt gevraagd indien bij overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. de overnemende CI ten minste een review heeft uitgevoerd / uitvoert conform sectie 2.2 van IAF-MD2. Hierbij zal deze CI ten aanzien van de rapportages bedoeld in 2.2.1 iv) van IAF-MD2 in het bijzonder vaststellen of:

a. De tijdsbesteding bij de uitgevoerde audits in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van tijdsbesteding;

b. De wijze waarop afwijkingen zijn geclassificeerd en opgevolgd in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van het classificeren en opvolgen van afwijkingen.

In aanvulling op de overwegingen zoals bedoeld in 2.3 van IAF-MD2 zal de CI moeten vaststellen welke consequenties afwijkingen van het eigen beleid op de hierboven genoemde punten zullen hebben voor het certificatiebesluit en of mogelijk extra onderzoek gewenst is. Dit proces en de gehanteerde argumenten zullen moeten worden geregistreerd en voor de RvA inzichtelijk moeten zijn.

De overnemende CI zal de RvA een overzicht verstrekken van de certificaten die ze op basis van de regels in IAF-MD2 van MKB Certificatie B.V. heeft overgenomen. Dit overzicht zal voorafgaande aan de reguliere RvA beoordelingen in 2013 en 2014 wordt overgelegd aan de RvA. De RvA zal tijdens de reguliere beoordelingen waar van toepassing expliciet de overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. toetsen.

2. Certificaten BRL 6000 en BRL SIKB 7000

Het document “IAF MD2:2007 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems” is formeel niet van toepassing op productcertificatie conform EN 45011. De RvA verwacht ten aanzien van de overname van productcertificaten echter een soortgelijke werkwijze als bij de overname van managementsysteemcertificaten.

De overnemende CI dient ten minste een review uit te voeren gelijkwaardig aan sectie 2.2 van IAF-MD2. Hierbij zal deze CI ten aanzien van de rapportages bedoeld in 2.2.1 iv) van IAF-MD2 in het bijzonder vaststellen of:

a. De omvang/tijdsbesteding bij de uitgevoerde audits/inspecties in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van omvang/tijdsbesteding van dergelijke audits/inspecties;

b. De wijze waarop afwijkingen zijn geclassificeerd en opgevolgd in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van het classificeren en opvolgen van afwijkingen.

In aanvulling op de overwegingen zoals bedoeld in 2.3 van IAF-MD2 zal de CI moeten vaststellen welke consequenties afwijkingen van het eigen beleid op de hierboven genoemde punten zullen hebben voor het certificatiebesluit en of mogelijk extra onderzoek gewenst is. Dit proces en de gehanteerde argumenten zullen moeten worden geregistreerd en voor de RvA inzichtelijk moeten zijn.

Bij de overname van certificaten zal daarnaast rekening moeten worden gehouden met de regels die de schema’s op dit punt geven. Geadviseerd wordt hiertoe contact op te nemen met de beheerders van de schema’s.

De overnemende CI zal de RvA een overzicht verstrekken van de productcertificaten die ze van MKB Certificatie B.V. heeft overgenomen. Dit overzicht zal voorafgaande aan de reguliere RvA beoordelingen in 2013 en 2014 wordt overgelegd aan de RvA. De RvA zal tijdens de reguliere beoordelingen waar van toepassing expliciet de overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. toetsen.