Transitiebeleid 17024

20-12-2012

Voorlopig RvA transitiebeleid met betrekking tot de overgang voor accreditatie van persoonscertificatie naar ISO/IEC 17024:2012

1. IAF besluit

IAF heeft besloten dat de overgangstermijn voor accreditatie van persoonscertificatie van ISO/IEC 17024:2003 naar ISO/IEC 17024:2012 drie jaren is na publicatie van de nieuwe norm.De nieuwe norm ISO/IEC 17024:2012 is gepubliceerd op 1 juli jl. Dit houdt is dat vanaf 1 juli 2015 geen accreditaties tegen de vervallen norm ISO/IEC 17024:2003 meer geldig mogen zijn.

2. Verschillen tussen
ISO/IEC 17024:2003 en ISO/IEC 17024:2012

ISO heeft toegezegd een document te zullen publiceren waarin de wijzigingen van de eisen in de nieuwe norm ten opzichte van de eisen in de oude norm vermeld zullen worden. Die publicatie is fundamenteel om in te kunnen schatten wat de daadwerkelijke wijzigingen in de eisen zijn. De RvA zal het transitiebeleid nader invullen nadat ISO de betreffende publicatie uitgebracht heeft. Ook zal het transitiebeleid verder worden ingevuld nadat IAF een richtlijn voor deze transitie heeft gepubliceerd.

3. Termijnen en data

Ten aanzien van termijnen en data heeft de RvA de volgende overgangsbepalingen voor de invoering van de ISO/IEC 17024:2012 uitgewerkt:

Voor geaccrediteerde certificatie-instellingen
:

· Vanaf 1 april 2013 worden de accreditatiebeoordelingen bij de geaccrediteerde certificatie-instellingen uitgevoerd tegen ISO/IEC 17024:2012, met de focus op de nieuwe eisen die volgens de boven bedoelde ISO-publicatie een verzwaring zijn ten opzichte van de eisen in de vervallen norm.
· Bij afwijkingen die dan vastgesteld worden, gelden de bijzondere bepalingen voor de corrigerende maatregelen, zoals beschreven in sectie 4 van deze toelichting.

Voor certificatie-instellingen die accreditatie hebben aangevraagd of gaan aanvragen:

· Tot 1 juli 2013 heeft de aanvrager de keuze tussen ISO/IEC 17024:2003 of ISO/IEC 17024:2012.
· Vanaf 1 juli 2013 dienen alle aanvragen te geschieden tegen ISO/IEC 17024:2012.

4. Afwijkingen tegen de nieuwe eisen

Alle afwijkingen tegen de vereisten van de ISO/IEC 17024:2012 die geen afwijking zijn tegen eisen uit ISO/IEC 17024:2003 zullen gewaardeerd worden als “(B)”. De certificatie-instelling heeft tot en met 1 januari 2015 de gelegenheid om corrigerende maatregelen in te voeren, en rapportage daarover bij de RvA in te dienen (zie RvA-B004). De RvA zal deze maatregelen beoordelen voor 1 april 2015 en accreditatiebesluiten nemen voor 1 juli 2015.

5. Accreditatieverklaringen

Alle bestaande accreditaties onder ISO/IEC 17024:2003 worden uiterlijk 1 juli 2015 ingetrokken. Indien de RvA niet voor 1 juli 2015 kan bevestigen dat voldaan wordt aan de nieuwe norm, zal geen nieuwe accreditatie voor ISO/IEC 17024:2012 verleend worden. De RvA zal een nieuwe accreditatieverklaring, met verwijzing naar ISO/IEC 17024:2012, alleen maar afgeven, nadat zij vastgesteld heeft dat aan de ISO/IEC 17024:2012 voldaan wordt en nadat daarover een positief besluit genomen is. Tot dat positieve besluit blijven de accreditatieverklaringen refereren aan de ISO/IEC 17024:2003. Een instelling kan ervoor kiezen de overgang naar de nieuwe versie ISO/IEC 17024:2012 te versnellen door de beoordeling tegen de gehele nieuwe norm eerder te laten uitvoeren dan bij de reguliere beoordelingen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn zullen aan de instelling worden gefactureerd.

Voor vragen over de nieuwe ISO/IEC 17024 en over de overgangsregeling kunt u zich wenden tot de heer Paul Schöeder (paul.schroeder@rva.nl).