Integriteit is cruciaal voor het maatschappelijk vertrouwen

‘Shaping a World of Trust’ staat in het logo van Bureau Veritas, wereldleider op het gebied van laboratoriumtests, inspecties en certificeringsdiensten. ‘Wij zien onszelf als business-to-business-to-society-bedrijf: we helpen maatschappelijk vertrouwen te creëren’, zegt Marijke Paalvast, Regional CEO Benelux. ‘Integriteit is een cruciale voorwaarde voor vertrouwen. Daarom is onze code of ethics de ruggengraat van Bureau Veritas.’

Interview uit het RvA publieksverslag, april 2024
Door Heidi Aalbrecht

Maatschappelijk belang

‘Bureau Veritas is voor bepaalde schema’s door de overheid aangewezen als certificerende instelling’, zegt Marijke Paalvast. ‘Daarbij zijn we ons terdege bewust van ons maatschappelijk belang. Als certificerende instelling zijn we een onmisbare schakel in de keten die een veilige, duurzame, ethische maatschappij borgt. Door te toetsen of bedrijven aan kwaliteitsnormen voldoen, helpen we onze klanten incidenten voorkomen die tot letsel, overlijden of milieuschade kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan milieu-incidenten in een industriële omgeving, zoals het lekken van chemische stoffen of explosiegevaar.’

Kwaliteit van de dienstverlening

Om het maatschappelijk belang te borgen, garandeert Bureau Veritas ten eerste de kwaliteit van haar dienstverlening. Paalvast: ‘We stemmen onze procedures continu af op nieuwe inzichten en wijzigingen in richtlijnen op het gebied van accreditatie, veiligheidsnormen, milieu- en ethische richtlijnen. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en zich blijven ontwikkelen. We werken volgens het vierogenprincipe: één medewerker doet een audit en schrijft een rapportage met een conclusie, een tweede medewerker reviewt dat werk en neemt een bestendig besluit voordat we een certificaat uitgeven. Op onze beurt laten wij ons toetsen en auditen door de RvA. We koesteren de relatie en open houding die we met de raad hebben; we hebben goede discussies over de bevindingen en wat we kunnen leren.’

‘Onze reputatie en ons langetermijnsucces hangen af van onze integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.’

 

Inspelen op veranderingen in de wereld

‘Ten tweede bewegen wij mee met maatschappelijke ontwikkelingen’, vertelt Paalvast. ‘In deze tijden spelen informatiestromen en data een cruciale rol. We helpen klanten daarom op het gebied van cyber security om hun weerbaarheid te verhogen. Een ander voorbeeld is duurzaamheid: allerlei organisaties moeten bijdragen leveren om landelijke en Europese doelstellingen te halen. Als het gaat om duurzaamheid hebben wij de ambitie om als geaccrediteerde certificerende instelling de duurzaamheidsrapportages van deze organisaties te verifiëren. De besluitvorming daarover ligt nog bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar wij zijn ervan overtuigd dat we op dit gebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren.’

Code of ethics

Integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn absolute voorwaarden voor Bureau Veritas. ‘Onze reputatie en ons langetermijnsucces hangen hiervan af’, zegt Paalvast. ‘Daarom hebben wij een code of ethics, een integriteitscode, waarin we aandacht besteden aan zaken als belangenverstrengeling, anticorruptiebeleid en eerlijk ondernemersgedrag. Ook beschrijven we daarin het proces dat in werking treedt bij een overtreding. Al onze interne en externe medewerkers en leveranciers moeten hiervan kennisnemen en er een toets over maken, die we elke twee jaar herhalen. Met het leiderschapsteam geven we zelf het goede voorbeeld en we willen dat onze medewerkers integriteitsambassadeurs zijn in de maatschappij.’

Bescherming van onze medewerkers

In de dagelijkse praktijk komen auditors en inspecteurs weleens in een situatie die spanning oplevert. ‘Stel, ze doen een bevinding die de klant moet oplossen om een certificaat te krijgen, dan kan het gebeuren dat een klant daarover in discussie gaat’, legt Paalvast uit. ‘Als onze inspecteur of auditor onder druk wordt gezet om een aanpassing te doen die hij zelf niet kan verantwoorden, dan staat in onze integriteitscode de instructie om in zo’n geval ons management in te schakelen. Hierdoor hoeft de medewerker geen toezeggingen te doen waarbij op een of andere wijze bijvoorbeeld de veiligheid in het geding komt. Op deze manier beschermt de code onze medewerkers.’

Het belang van integriteit neemt alleen maar toe

‘Ik ben ervan overtuigd dat integriteit in alle zakelijke en persoonlijke interacties alleen maar belangrijker wordt. De maatschappij heeft bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan betrouwbare informatie over duurzaamheid en door big data en kunstmatige intelligentie neemt de vraag naar geverifieerde informatie toe. Mensen willen weten of een bron betrouwbaar is. Dat vertrouwen kan alleen ontstaan als de partijen die de informatie verifiëren, hun integriteit kunnen waarborgen. Onze integriteitscode helpt ons daarbij. Daarom is het zo belangrijk dat we duidelijk maken hoe wij die naleven. Certificerende instellingen kunnen zich geen enkele misstap permitteren als het gaat om integriteit.’

‘Door big data en kunstmatige intelligentie neemt de vraag naar geverifieerde informatie toe. Mensen willen weten of een bron betrouwbaar is’

 

De meerwaarde van certificering voor klanten

Paalvast zegt dat certificaten hun waarde verliezen als mensen het gevoel krijgen dat ze te koop zijn. Er moet een gedegen audit of inspectie aan ten grondslag liggen en die toetsing kunnen klanten belastend vinden. ‘Het is aan ons en onze medewerkers om de meerwaarde van die toetsing uit te dragen’, zegt ze. ‘Audits helpen ondernemingen om veiliger en beter te werken en om hun beloften aantoonbaar waar te maken. Wij helpen onze klanten dus om hun reputatie te beschermen, zodat het publiek hen vertrouwt.’

‘We zijn enorm trots dat we dit werk mogen uitvoeren. Dat mogen wij onder meer doordat we een aanwijzing hebben van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een dergelijke aanwijzing is verkregen doordat wij geaccrediteerd zijn door de RvA. Dit complexe samenspel van partijen zorgt ervoor dat we samen veiligheid, milieu en welzijn kunnen beschermen.’

Marijke Paalvast

Regional CEO Commodities NW Europe and Industry & Facilities Benelux
Marijke Paalvast is Regional CEO Commodities NW Europe and Industry & Facilities Benelux. Ze heeft verschillende directiefuncties op haar cv; bij internationale bank-, telecom- en geïntegreerde facility managementbedrijven.